Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 13 december 2007 - Wandschneider mot kommissionen

(Mål F-28/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Utvärdering - Rapport om karriärutveckling - Utvärderingsomgången 2004 - Talan om ogiltigförklaring - Motivering - Uppenbart oriktig bedömning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Paolo Sequeira Wandschneider (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis företrädd av advokaterna G. Vandersanden och C. Ronzi, därefter av advokaterna G. Vandersanden, C. Ronzi och L. Levi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och C. Berardis-Kayser)

Saken

Dels ogiltigförklaring av sökandens rapport om karriärutveckling avseende utvärderingsomgången 2004, dels yrkande om skadestånd

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 121 av den 20.05.2006, s. 19.