Αναίρεση που άσκησε στις 24 Ιουνίου 2021 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 14 Απριλίου 2021 στην υπόθεση T-504/19, Crédit lyonnais κατά ΕΚΤ

(Υπόθεση C-389/21 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εκπρόσωποι: C. Zilioli, R. Ugena, Μ. Ιωαννίδης, F. Bonnard)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Crédit lyonnais

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσειει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει την Crédit lyonnais στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η ΕΚΤ υποστηρίζει ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί για τον λόγο ότι το Γενικό Δικαστήριο:

υπερέβη τα όρια του δικαστικού ελέγχου, καθόσον υποκατέστησε με τη δική του εκτίμηση σύνθετων οικονομικών στοιχείων εκείνη της ΕΚΤ, κατά παράβαση των καθιερωμένων συναφώς από τον δικαστή της Ένωσης·

παρέβη την υποχρέωση αιτιολογήσεως, καθόσον δεν παρέσχε τη δυνατότητα στην ΕΚΤ να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους η εκτίμησή της σχετικά με τη διπλή κρατική εγγύηση που χορηγήθηκε στο πλαίσιο των ρυθμιζόμενων αποταμιεύσεων ήταν εσφαλμένη·

παραμόρφωσε τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ενώπιόν του στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς, προβαίνοντας σε προδήλως εσφαλμένη ερμηνεία τόσο της προσβαλλομένης σε πρώτο βαθμό αποφάσεως (απόφαση ECB-SSM-2019-FRCAG-39 της 3ης Μαΐου 2019) όσο και της μεθοδολογίας που ακολούθησε η ΕΚΤ και υπό το πρίσμα της οποίας είχε εξετασθεί το αίτημα εξαιρέσεως που είχε υποβάλλει η Crédit lyonnais·

παρέβη το άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 94, του CRR1 , καθόσον προσέθεσε στον ορισμό του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης κριτήρια τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν, καθώς επίσης παρέβη το άρθρο 429, παράγραφος 14, του CRR σχετικά με την εξαίρεση από τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης ορισμένων ανοιγμάτων, στερώντας την ΕΚΤ από τη διακριτική ευχέρεια την οποία της παρέχει το εν λόγω άρθρο.

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ 2013, L 176, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/62 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης (ΕΕ 2015, L 11, σ. 37).