Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.9.2020 – BASF v. komissio

(asia T-472/19)1

(Ihmisille tarkoitetut lääkkeet – Omega-3-hapon etyyliestereitä sisältävien ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupa – Myyntiluvan ehtojen muuttaminen – Direktiivin 2001/83/EY 116 artiklan ensimmäinen kohta – Ilmeinen arviointivirhe – Oikeasuhteisuus)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: BASF AS (Oslo, Norja) (edustajat: barrister E. Wright ja asianajaja H. Boland)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Haasbeek ja A. Sipos)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota 6.6.2019 annettu komission täytäntöönpanopäätös C(2019) 4336 final, joka koskee – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY 31 artiklan puitteissa – omega-3-hapon etyyliestereitä sisältävien ihmisille tarkoitettujen suun kautta otettavien lääkkeiden, jotka on tarkoitettu toissijaiseen ennaltaehkäisyyn sydäninfarktin jälkeen, myyntilupia

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

BASF AS velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, välitoimimenettelystä aiheutuneet kulut mukaan lukien.

____________

1 EUVL C 305, 9.9.2019.