Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 21 септември 2015 г. — Anagnostu и др./Комисия

(Дело F-72/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедури по повишаване за 2010 г. и 2011 г. — Коефициенти за еквивалентност — Член 6, параграф 2 от Правилника — Преходни мерки за периода от 1 май 2004 г. до 30 април 2011 г. — Член 9 от приложение XIII към Правилника — Общи разпоредби за прилагане на член 45 от Правилника — Определяне на праговете за повишаване — Невключване в списъка на повишените длъжностни лица — Правен интерес)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Anastasios Anagnostu (Woluwe-Saint-Pierre, Белгия) и 24 други жалбоподатели (представители: L. Levi и A. Blot, адвокати)

Ответник : Европейска комисия (представител: J. Currall)

Предмет

Искане, целящо от една страна отмяна на решенията за определяне на праговете за повишаване в степени AD13 и AD14 в процедурите за повишаване за 2010 и 2011 г. и, от друга страна, отмяна на списъка на длъжностните лица, повишени в степени AD13 и AD14 в процедурата за повишаване за 2010 г. и отмяна на мълчаливия отказ на Комисията да повиши по-голям брой други длъжностни лица в степени AD12 или AD13.ДиспозитивОтменя решенията на Европейската комисия от 26 ноември 2010 г. да не бъдат повишени г-н Antoulas, г-жа Bruni, г-жа Nicolaidou-Kallergis и г-н Xanthopoulos.Отхвърля жалбата в останалата част. Европейската комисия поема една осемдесет и пета част от направените от нея съдебни разноски и се осъжда да поеме една осемдесет и пета част от съдебните разноски на жалбоподателите.Освен г-н Antoulas, г-жа Bruni, г-жа Nicolaidou-Kallergis и г-н Xanthopoulos, останалите жалбоподатели поемат двадесет и една двадесет и пети от направените от тях съдебни разноски и се осъждат да поемат двадесет и една двадесет и пети от съдебните разноски на Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 290, 1.10.2011 г., стр. 20.