Προσφυγή της 4ης Απριλίου 2011 - ΖΖ κατά Europol

(Υπόθεση F-34/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: ΖΖ (εκπρόσωπος: D. Dane, δικηγόρος)

Καθής: Europol

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως περί κατατάξεως της προσφεύγουσας στον βαθμό AST 5.

Αιτήματα της προσφεύγουσας

H προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2010, με την οποία η καθής γνωστοποίησε στην προσφεύγουσα ότι ενέμενε στην εκτίμηση ότι τα καθήκοντά της ανταποκρίνονται στον βαθμό AST 5, και

να καταδικάσει την Europol στα δικαστικά έξοδα.

____________