Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratīvā apgabaltiesa (Läti) 9. juulil 2020 – SIA „Visma Enterprise“ versus Konkurences padome

(kohtuasi C-306/20)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administratīvā apgabaltiesa

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: SIA „Visma Enterprise“

Vastustaja: Konkurences padome

Eelotsuse küsimused

1.    Kas käesolevas asjas kõnealust tootja ja turustajate vahelist kokkulepet (mille kohaselt on potentsiaalse tehingu esimesena registreerinud turustajal kuue kuu jooksul alates potentsiaalse tehingu registreerimisest eesõigus müügiprotsessi läbiviimiseks kõnealuse lõppkasutajaga, kui viimane ei ole selle vastu) võib pidada Euroopa Liidu toimimise lepingu õige tõlgenduse kohaselt ettevõtjatevaheliseks kokkuleppeks, mille eesmärk on takistada, piirata või kahjustada konkurentsi [ELTL] artikli 101 lõike 1 tähenduses?

2.    Kas käesolevas asjas kõnealune tootja ja turustajate vaheline kokkulepe, tõlgendatuna kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetega, sisaldab viiteid, mis võimaldavad hinnata, kas see kokkulepe ei ole üldisest keelatud kokkulepete keelust vabastatud?

3.    Kas käesolevas asjas kõnealust tootja ja turustajate vahelist kokkulepet, tõlgendatuna kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetega, võib pidada erandiks? Kas erand, mis võimaldab sõlmida vertikaalseid kokkuleppeid, millega piiratakse aktiivset müüki territooriumil või klientide rühmale, mille on tarnija reserveerinud ainult endale või on eraldanud ainult teisele ostjale, kui see keeld ei piira ostja klientide müüki ja kui tarnija (kaebaja) turuosa ei ületa 30%, on kohaldatav ainult ainuõiguslikele turustussüsteemidele?

4.    Kas käesolevas asjas kõnealuse tootja ja turustajate vahelise kokkuleppe põhielement, tõlgendatuna vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule, võib seisneda üksnes ühe ettevõtja ebaseaduslikus tegevuses? Kas käesoleva kohtuasja asjaoludel, tõlgendatuna kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetega, on võimalik leida tõendeid selle kohta, et keelatud kokkuleppes osales üksainus ettevõtja?

5.    Kas käesoleva kohtuasja asjaoludel, tõlgendatuna kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetega, on võimalik leida tõendeid konkurentsi vähenemise (moonutuse) kohta turustussüsteemi raames või eelist kaebaja kasuks või negatiivset mõju konkurentsile?

6.    Kas juhul, kui käesoleva juhtumi asjaoludel, tõlgendatuna kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetega, ei ületa turustusvõrgu turuosa 30% (kaebaja on tootja, mistõttu hõlmab tema turuosa ka tema turustajate müügimahtusid), on võimalik leida tõendeid negatiivse mõju kohta konkurentsile turustussüsteemis ja/või väljaspool seda ning kas nimetatud kokkuleppe suhtes kehtib keelatud kokkulepete keeld?

7.    Kas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõikele 3 ja komisjoni 20. aprilli 2010. aasta määruse nr 330/20101 artiklile 2 koostoimes selle määruse artikli 4 punktiga b:

–    kohaldatakse erandit turustussüsteemile, mille kohaselt i) turustaja (kaubandusettevõtja) valib ise potentsiaalse kliendi, kellega ta koostööd teeb; ii) tarnija ei ole objektiivsete, selgelt teada olevate ja kontrollitavate kriteeriumide alusel enne kindlaks määranud konkreetset kliendirühma, kellele iga turustaja oma teenuseid pakub; iii) tarnija reserveerib turustaja (kaubandusettevõtja) taotlusel selle turustaja jaoks potentsiaalsed kliendid; iv) teised turustajad ei tea või neid ei ole enne potentsiaalse kliendi reserveerimisest teavitatud; või mille kohaselt v) ainus kriteerium potentsiaalse kliendi reserveerimiseks ja sellest tuleneva ainuõigusliku turustussüsteemi kehtestamiseks konkreetse turustaja kasuks on selle turustaja taotlus, mitte tarnija otsus; või mille kohaselt vi) reserveerimine kehtib kuus kuud pärast potentsiaalse tehingu registreerimist (mille järel ainuõiguslik turustamine enam ei kehti)?

–    võib asuda seisukohale, et passiivne müük ei ole piiratud, kui tarnija ja turustaja vaheline kokkulepe sisaldab tingimust, et ostja (lõppkasutaja) peab saama nimetatud reserveerimisele vastuseisu avaldada, kuid ostjat ei ole sellest tingimusest teavitatud? Kas ostja (lõppkasutaja) käitumine võib mõjutada (põhjendada) tarnija ja turustaja vahelise kokkuleppe tingimusi?

____________

1     Komisjoni 20. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 330/2010 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (ELT 2010, L 102, lk 1).