Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 3. července 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof - Německo) - UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.

(Věc C-128/11)

"Právní ochrana počítačových programů - Uvádění licencí k ‚použitým' počítačovým programům staženým z internetu na trh - Směrnice 2009/24/ES - Článek 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 - Vyčerpání práva na rozšiřování - Pojem ‚oprávněný nabyvatel'"

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: UsedSoft GmbH

Žalovaná: Oracle International Corp.

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Bundesgerichtshof - Výklad článku 4 odst. 2 prvního pododstavce a čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (Úř. věst. L 111, s. 16) - Stažení rozmnoženin počítačového programu z internetu na nosič dat na základě softwarové licence a se souhlasem majitele práva - Možnost kvalifikovat tento postup jako postup, jehož prostřednictvím se vyčerpá právo majitele na rozšiřování stažených rozmnoženin - Prodej "použitých" licencí na stažené programy prvním nabyvatelem - Pojem "oprávněný nabyvatel"

Výrok

Článek 4 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů musí být vykládán v tom smyslu, že se právo na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu vyčerpá, pokud nositel autorského práva, který udělil svolení byť i s bezúplatným stažením této rozmnoženiny z internetu na nosič dat, poskytl rovněž - výměnou za zaplacení ceny, která mu má zajistit odměnu odpovídající hospodářské hodnotě rozmnoženiny díla, jehož je vlastníkem - k uvedené rozmnoženině užívací právo bez časového omezení.

Článek 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 směrnice 2009/24 musí být vykládány v tom smyslu, že v případě dalšího prodeje uživatelské licence, který znamená současně další prodej rozmnoženiny počítačového programu stažené z internetové stránky nositele autorského práva, se druhý nabyvatel uvedené licence, jež byla původně udělena prvnímu nabyvateli uvedeným nositelem práva bez časového omezení a výměnou za zaplacení ceny, která měla posledně uvedenému zajistit odměnu odpovídající hospodářské hodnotě uvedené rozmnoženiny jeho díla, jakož i každý její následný nabyvatel mohou dovolávat vyčerpání práva na rozšiřování stanoveného v čl. 4 odst. 2 této směrnice, a lze tudíž mít za to, že jsou oprávněnými nabyvateli rozmnoženiny počítačového programu ve smyslu čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice a že mají právo na pořízení rozmnoženiny stanovené v posledně uvedeném ustanovení.

____________

1 - Úř. věst. C 194, 2.7.2011.