Žaloba podaná 1. augusta 2012 – ZZ/Rada

(vec F-84/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktoré zamieta žalobcovi priamy prístup ku konečnej správe obsahujúcej závery posudkovej komisie poverenej preskúmaním stavu invalidity a prístup k diagnóze tretieho lekára tejto komisie

Návrhy žalobcu

zrušenie rozhodnutia zo 17. októbra 2011, ktoré bráni žalobcovi k priamemu prístupu ku konečnej správe obsahujúcej závery posudkovej komisie poverenej preskúmaním stavu invalidity ako aj k prístupu ku diagnóze tretieho lekára,

zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 24. marca 2012, ktoré predstavuje odpoveď na podanú sťažnosť v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku,

zaviazať žalovanú na zaplatenie škody a úrokov z omeškania a vyrovnávacích úrokov na základe 6,75 %-nej sadzby za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.