Αναίρεση που άσκησε στις 19 Απριλίου 2021 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο πενταμελές τμήμα) στις 3 Φεβρουαρίου 2021 στην υπόθεση T-17/19, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Giulia Moi

(Υπόθεση C-246/21 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Αναιρεσείον: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: S. Seyr, M. Windisch, T. Lazian)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Giulia Moi

Αιτήματα

Το αναιρεσείον ζητεί από Δικαστήριο:

–    να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση·

–    να αποφανθεί οριστικώς επί της διαφοράς που ήχθη ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, δεχόμενο τα αιτήματα που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοδίκως·

–    να καταδικάσει την πρωτοδίκως προσφεύγουσα στο σύνολο των δικαστικών εξόδων της πρωτοβάθμιας και της αναιρετικής δίκης.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

–    Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως προβάλλεται ότι το Γενικό Δικαστήριο ενήργησε καθ’ υπέρβαση εξουσίας και αποφάνθηκε ultra petita καθόσον συμπεριέλαβε στο αντικείμενο της διαφοράς την απόφαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η διάπραξη παρενόχλησης και ακύρωσε την απόφαση αυτή (σκέψεις 34, 37, 38 και 76 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως)·

–    Με τον δεύτερο λόγο αναιρέσεως προβάλλεται ότι το Γενικό Δικαστήριο παραβίασε τα δικαιώματα άμυνας του Κοινοβουλίου (σκέψεις 35 και 36 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως)·

–    Με τον τρίτο λόγο αναιρέσεως προβάλλεται ότι το Γενικό Δικαστήριο παρέβη το άρθρο 263, έκτο εδάφιο, ΣΛΕΕ καθόσον αγνόησε την εκεί προβλεπόμενη προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ακυρώσεως και συμπεριέλαβε στο αντικείμενο της διαφοράς την καταστείσα στο μεταξύ απρόσβλητη απόφαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η διάπραξη παρενόχλησης (σκέψεις 76 και 77 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως)·

–    Με τον τέταρτο λόγο αναιρέσεως προβάλλεται ότι το Γενικό Δικαστήριο παρέβη το άρθρο 232 ΣΛΕΕ καθόσον δεν έλαβε υπόψη την εξουσία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να οργανώνει ελεύθερα τον τρόπο λειτουργίας του, κατά τα προβλεπόμενα στους εσωτερικούς κανόνες περί της διαδικασίας που αφορά τις περιπτώσεις παρενόχλησης στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές του Κοινοβουλίου, όπως επίσης και στον κανονισμό του Κοινοβουλίου, ιδίως στα ισχύοντα κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών άρθρα 166 και 167 αυτού περί κυρώσεων (σκέψεις 12, 13, 63, 66, 129 και 132 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως).

____________