Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. veljače 2017. uputio Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Ujedinjena Kraljevina) – Secretary of State for the Home Department protiv Rozanne Banger

(predmet C-89/17)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Secretary of State for the Home Department

Tuženik: Rozanne Banger

Prethodna pitanja

Primjenjuju li se načela iz odluke u predmetu Immigration Appeal Tribunal i Surinder Singh, ex parte Secretary of State for the Home Department (C-370/90) [1992.] na način da od države članice zahtijevaju da izda dozvolu boravka ili, podredno, omogući njezino pribavljanje osobi koja nije građanin Unije i nevjenčani je partner građaninu Unije koji se, ostvarivši svoje pravo na temelju Ugovora na slobodno kretanje radi zaposlenja u drugoj državi članici, vrati zajedno s takvim partnerom u državu članicu svojeg državljanstva?

Podredno, postoji li obveza izdavanja takve dozvole boravka ili, podredno, omogućavanja njezina pribavljanja na temelju Direktive 2004/38 Europskog parlamenta i Vijeća1 o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica (u daljnjem tekstu: Direktiva)?

Ako odluka o odbijanju izdavanja dozvole boravka nije utemeljena na iscrpnom ispitivanju osobnih okolnosti podnositelja zahtjeva i nije opravdana prikladnim ili dostatnim razlozima, je li takva odluka nezakonita jer povređuje članak 3. stavak 2. Direktive?

Je li u skladu s Direktivom pravilo nacionalnog prava prema kojem nije moguće podnijeti žalbu sudu protiv odluke izvršnog tijela kojom se odbija izdati boravišna iskaznica osobi koja tvrdi da je član šire obitelji?

____________

1 Direktiva 2004/38 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004., L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42. i ispravak u SL-u 2016., L 87, str. 36.)