Prasība, kas celta 2012. gada 21. martā – ZZ/Parlaments

(lieta F-41/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – R. Adam un P. Ketter, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropas Parlamenta lēmumu lauzt prasītāja pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku un prasība par kaitējuma atlīdzību

Prasītāja prasījumi:

atcelt Parlamenta 2011. gada 20. jūnija lēmumu lauzt prasītāja pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku;

tiktāl, cik nepieciešams, atcelt Eiropas Parlamenta tiešo lēmumu, ar kuru noraidīta sūdzība;

pieņemt lēmumu par prasītāja iecelšanu citā amatā Eiropas Parlamentā;

pakārtoti un ja nu gadījumā Civildienesta tiesa uzskatīs, ka nekāda reintegrācija nevar tikt noteikta, proti, ka tā nebūtu ne prasītāja, ne Eiropas Parlamenta interesēs, piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt materiālo kaitējumu 36 mēnešalgu apmērā, neieskaitot jebkādu citu summu, kas jānovertē ex aequo et bono, kā arī morālo kaitējumu EUR 15 000 apmērā;

katrā ziņā piespriest Parlamentam izmaksāt summu EUR 15 000 apmērā par nodarīto morālo kaitējumu;

ļaut prasītājam izmantot jebkādas citas tiesības, tiesību aizsardzības līdzekļus, izvirzīt pamatus un veikt pasākumus, it īpaši prasīt papildu zaudējumu atlīdzību par kaitējumu, kas esot nodarīts Parlamenta kļūdainās rīcības rezultātā, un iesniegt citus pierādījumus vai uzaicināt attiecīgos lieciniekus;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus, kas radušies šajā instancē, tostarp prasītāja izdevumus par advokāta pakalpojumiem.