ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 28ης Μαΐου 2013

Υπόθεση F‑67/11

Luigi Marcuccio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Ακύρωση αποφάσεως της Επιτροπής — Εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης — Ζημία απορρέουσα από τη μη εκτέλεση της αποφάσεως — Προϋποθέσεις — Προσφυγή-αγωγή προδήλως στερούμενη νομικού ερείσματος»

Αντικείμενο:      Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί, κατ’ ουσίαν, αφενός, την ακύρωση της αποφάσεως της 24ης Ιουνίου 2011 με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την αίτησή του σχετικά, ιδίως, με τη λήψη μέτρων προς εκτέλεση του σημείου 2 του διατακτικού της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 9ης Ιουνίου 2010, F‑56/09, Marcuccio κατά Επιτροπής (στο εξής: απόφαση της 9ης Ιουνίου 2010), και, αφετέρου, να υποχρεωθεί η Επιτροπή να του καταβάλει αποζημίωση προς αποκατάσταση της ζημίας την οποία εκτιμά ότι υπέστη.

Απόφαση:      Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται ως προδήλως στερούμενη νομικού ερείσματος. Ο L. Marcuccio φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων στην υπόθεση F-67/11 R, Marcuccio κατά Επιτροπής.

Περίληψη

Υπάλληλοι — Υπαλληλικές προσφυγές — Ακυρωτική απόφαση — Αποτελέσματα — Υποχρέωση λήψεως μέτρων εκτελέσεως — Τήρηση του δικαίου της Ένωσης — Αποκατάσταση ζημίας του προσφεύγοντος-ενάγοντος συνδεόμενης με την ακυρωθείσα πράξη — Ιδιαίτερες δυσχέρειες — Χορήγηση δίκαιης αντισταθμίσεως για το μειονέκτημα που προέκυψε για τον προσφεύγοντα-ενάγοντα

(Άρθρο 266 ΣΛΕΕ)

Στο οικείο θεσμικό όργανο εναπόκειται να λάβει τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση ακυρωτικής αποφάσεως ασκώντας, υπό τον έλεγχο του δικαστή της Ένωσης, την εξουσία εκτιμήσεως που διαθέτει προς τούτο, τηρουμένων τόσο του διατακτικού και του σκεπτικού της δικαστικής αποφάσεως την οποία οφείλει να εκτελέσει όσο και των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης.

Όταν η εκτέλεση ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως εμφανίζει ιδιαίτερες δυσχέρειες, το οικείο θεσμικό όργανο δύναται να ανταποκριθεί στην υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 266 ΣΛΕΕ λαμβάνοντας, τηρουμένης της αρχής της νομιμότητας, κάθε απόφαση που μπορεί να αντισταθμίσει δικαίως το μειονέκτημα που προέκυψε για τον ενδιαφερόμενο από την ακυρωθείσα απόφαση.

(βλ. σκέψεις 38 και 44)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: απόφαση Vicente-Nuñez κατά Επιτροπής, T‑294/02, EU:T:2004:291, σκέψη 46

ΔΔΔΕΕ: απόφαση Larue και Seigneur κατά ΕΚΤ, F‑84/09, EU:F:2011:71, σκέψη 64