Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Liège (Belgicko) 15. februára 2021 – VW/Agence fédérale pour lʼAccueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

(vec C-92/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal du travail de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: VW

Odporkyňa: Agence fédérale pour lʼAccueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Prejudiciálne otázky

Predstavuje opravný prostriedok upravený vnútroštátnym právom v prospech žiadateľa o azyl, ktorým sa má preskúmať jeho žiadosť o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte, ktorý nemá žiaden odkladný účinok a ktorý môže taký účinok nadobudnúť len v prípade pozbavenia osobnej slobody na účely okamžitého odovzdania účinný opravný prostriedok v zmysle článku 27 nariadenia Dublin III1 ?

Má sa účinný opravný prostriedok upravený v článku 27 nariadenia Dublin III chápať tak, že bráni len vykonaniu opatrenia núteného odovzdania počas preskúmavania opravného prostriedku smerujúceho proti uvedenému rozhodnutiu o odovzdaní alebo ako zákaz akéhokoľvek prípravného opatrenia na vyhostenie, ako je napríklad premiestnenie do centra, ktoré zabezpečuje implementáciu krokov vedúcich k návratu voči žiadateľom o azyl, ktorých žiadosti o azyl sa majú preskúmať v inom členskom štáte?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 182, 2013, s. 31).