Talan väckt den 14 december 2017 – Luxemburg mot kommissionen

(Mål T-816/17)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Storhertigdömet Luxemburg (ombud: D. Holderer och advokaterna D. Waelbroeck och A. Steichen)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan kan tas upp till prövning och bifalla talan,

i första hand, ogiltigförklara kommissionens beslut av den 4 oktober 2017 om statligt stöd SA.38944, vilket beviljats av Luxemburg till förmån för Amazon,

i andra hand, ogiltigförklara kommissionens beslut av den 4 oktober 2017 om statligt stöd SA.38944, vilket beviljats av Luxemburg till förmån för Amazon, i den mån det däri fastställs att stödet ska återkrävas, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

Första grunden som består av tre delar: Åsidosättande av artikel 170 FEUF, eftersom kommissionen inte har fastställt att det fanns en förmån för Amazon EU S.à.r.l (nedan kallat LuxOpCO).

Första delen: Tillämpningen av förhandsbeskedet och förlängningen av detsamma år 2011 ledde inte till någon fördel, eftersom den ersättning som en utomstående skulle ha betalat för en licens för de immateriella tillgångarna skulle ha varit högre än den som betalats av LuxOpCo till Amazon Europe Holding Technologies SCS (nedan kallat LuxSCS) enligt licensavtalet. Sökanden anser att det i kommissionens beslut av den 4 oktober 2017 om statligt stöd SA.38944, vilket beviljats av Luxemburg till förmån för Amazon (nedan kallat det angripna beslutet) felaktigt har fatställts att den faktiska ersättning som LuxOpCo har betalat avviker från marknadspriset.

Andra delen: Uppenbara fel vid bedömning av de faktiska omständigheterna och rättstillämpningen, vilket haft en negativ inverkan på bedömningen i det angripna beslutet av en påstådd felaktig tillämpning av nettomarginalmetoden i samband med förhandsbeskedet, både vad gäller valet av den del som den prövats på och tillämpningen av de parametrar som används för den metoden.

Tredje delen: Det är istället den beräkning av transaktionspriset som kommissionen gjort i det angripna beslutet som leder till att ett resultat uppenbart avviker från armlängdsprincipen.

Andra grunden som består av två delar: Åsidosättande av artikel 107 FEUF, eftersom kommissionen inte borde ha fastställt att det aktuella förhandsbeskedet var selektivt

Första delen: Det var felaktigt av kommissionen att anta att det aktuella förhandbeskedet var selektivt då kommissionen enligt rättspraxis inte endast kan fastställa att det finns en fördel för att kunna anta att den är selektiv. Kommissionen är skyldig att i samband med bedömningen av huruvida fördelen är selektiv först definiera den tillämpliga referensramen och därefter fastställa huruvida det har gjorts ett undantag från den referensramen.

Andra delen: Kommissionen har inte i sina andrahandsresonemang lagt fram bevis avseende påståendet om att det påstådda stödet är selektivit. Dessa två andrahandskonstateranden avseende selektivitet är uppenbart felaktiga i den mån kommissionen har utgått från fel referensramar och i vilket fall som helst inte har styrkt att det gjorts något undantag från nämnda referensramar.

Tredje grunden: Åsidosättande av artiklarna 4 och 5 FEUF i den mån kommissionen har gjort en dold skatteharmonisering genom att påtvinga sin tolkning av vad som är ”rätt” transaktionspris och det pris som LuxOpCo bör betala till LuxSCS enligt det aktuella licensavtalet. Sökanden gör i detta hänseende gällande att kommissionen i praktiken utnyttjade bestämmelserna om statligt stöd för att genomföra en dold skatteharmonisering vad gäller transaktionspriset, vilket åsidosätter medlemsstaternas exklusiva befogenhet inom området för direkt beskattning.

Fjärde grunden: Åsidosättande av förordning 2015/1589 och rätten till försvar i den mån kommissionen har agerat i strid med rätten till försvar genom att anta ett beslut, i vilket det på ett summariskt sätt fastställs att uppgifter som Amazon inkommit med i efterhand inte kan godtas och i vilket huvudargumentet – nämligen valet av den del som prövats med hänsyn till nettomarginalmetoden – inte har kunnat kommenteras mera ingående varken av Storhertigdömet Luxemburg eller Amazon.

Femte grunden: Sökanden gör i andra hand gällande att kommissionen har åsidosatt artikel 16 i förordning 2015/1589, i den mån ett återkrav av stödet strider mot rättssäkerhetsprincipen men hänsyn till att Storhertigdömet Luxemburg var i god tro vad gäller tillämpningen av transaktionspriset och att det inte var möjligt att förutse det nya tillvägagångssätt i fråga om transaktionspriset som tillämpats av kommissionen i det angripna beslutet.

____________