Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein oikeus (Finlanda) la 15 martie 2022 – Kopiosto r.y./Telia Finland Oyj

(Cauza C-201/22)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein oikeus

Părțile din procedura principală

Recurent: Kopiosto r.y.

Intimată: Telia Finland Oyj

Întrebările preliminare

În ceea ce privește organismele de eliberare a licențelor colective care reprezintă în mod colectiv drepturile de proprietate intelectuală, calitatea de a exercita o acțiune în justiție pentru apărarea acestor drepturi, impusă de calitatea procesuală activă întemeiată pe articolul 4 litera (c) din Directiva 2004/481 , vizează exclusiv capacitatea generală de a sta în judecată în cadrul litigiilor sau impune un drept recunoscut expres de legislația națională de a introduce în nume propriu o acțiune în apărarea drepturilor în discuție?

În cadrul interpretării întemeiate pe articolul 4 litera (c) din Directiva 2004/48, sintagma „interes direct în apărarea drepturilor de autor ale titularilor pe care îi reprezintă” trebuie interpretată în mod uniform în toate statele membre atunci când este vorba despre dreptul unui organism de gestiune colectivă, în sensul articolului 3 litera (a) din Directiva 2014/26/UE1 , de a introduce în nume propriu o acțiune privind încălcarea dreptului de autor în situațiile în care:

este vorba despre utilizări ale operelor pentru care un organism, în calitate de organism de eliberare a licențelor contractuale în sensul Tekijänoikeuslaki (Legea privind dreptul de autor), este îndreptățit să acorde licențe colective extinse care să permită deținătorului licenței să utilizeze și operele unor astfel de autori din domeniul respectiv care nu au împuternicit acest organism cu gestionarea drepturilor lor;

este vorba despre utilizări ale operelor pentru care autorii au împuternicit organismul, prin contract sau mandat, să le gestioneze drepturile fără ca drepturile de autor să fi fost transferate organismului?

În cazul în care se consideră că organismul, în calitate de organism de eliberare a licențelor contractuale, are un interes direct și calitate procesuală activă de a introduce o acțiune în nume propriu, în cadrul aprecierii calității procesuale active, care este – eventual, în lumina articolelor 17 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – importanța care trebuie acordată faptului că organismul, în calitate de organism de eliberare a licențelor contractuale reprezintă și astfel de autori care nu l-au împuternicit să le gestioneze drepturile și că dreptul organismului de a introduce o acțiune în apărarea drepturilor acestor autori nu este reglementat prin lege?

____________

1 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO 2004, L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56).

1 Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO 2014, L 84, p. 72).