EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. lapkričio 13 d.

Byla F‑2/12

Emil Hristov

prieš

Europos Komisiją
ir
Europos vaistų agentūrą (EMA)

„Viešoji tarnyba – Reguliavimo agentūros vykdomojo direktoriaus atrankos ir skyrimo procedūra – Europos vaistų agentūra (EMA) – Atrankos procedūra, kurią sudaro du etapai – Pirminė atranka Komisijoje – EMA valdybos vykdomas paskyrimas – EMA valdybos pareiga paskirti vykdomąjį direktorių iš Komisijos atrinktų kandidatų – Ieškinys dėl panaikinimo – Pirminės atrankos komisijos sudėtis – Atrankos komisijos nario ir EMA valdybos nario funkcijų atlikimas vienu metu – Kandidatai, kurie yra EMA valdybos nariai, esantys Komisijos atrinktų kandidatų sąraše – Kandidato, kuris yra EMA valdybos narys, paskyrimas – Nešališkumo pareiga – Pažeidimas – Panaikinimas – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Neturtinė žala, kurią galima atskirti nuo panaikinimą pateisinančio pažeidimo – Įrodymai – Nebuvimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo E. Hristov prašo, pirma, panaikinti kelis Europos Komisijos sprendimus, priimtus vykstant Europos vaistų agentūros (EMA) vykdomojo direktoriaus atrankos procedūrai, 2011 m. spalio 6 d. EMA valdybos priimtą vykdomojo direktoriaus paskyrimo sprendimą ir, antra, atlyginti neturtinę žalą, esą patirtą dėl šių sprendimų priėmimo.

Sprendimas:      Panaikinti 2011 m. balandžio 20 d. Europos Komisijos sprendimą pasiūlyti Europos vaistų agentūros valdybai keturių kandidatų, kuriuos rekomendavo pirminės atrankos komisija ir patvirtino patariamasis paskyrimų komitetas, sąrašą. Panaikinti 2011 m. spalio 6 d. Europos vaistų agentūros valdybos sprendimą, kuriuo paskirtas vykdomasis direktorius. Atmesti likusią ieškinio dalį. Europos Komisija ir Europos vaistų agentūra padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš kiekvienos priteisiama po pusę E. Hristov patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Sąjungos agentūros direktoriaus paskyrimo procedūra – Pirminės atrankos komisija – Analogija su konkurso komisija

(Komisijos gairių dėl reguliavimo agentūrų, vykdomųjų agentūrų ir bendrų įmonių direktorių atrankos ir skyrimo 7 punktas)

2.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Direktoriaus paskyrimo procedūra – Pirminės atrankos komisija – Nešališkumo principas – Sudėtis – Pirminės atrankos komisijos nario ir paskyrimo organo nario funkcijų atlikimas vienu metu – Neleistinumas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 726/2004 64–67 straipsniai; Komisijos gairės dėl reguliavimo agentūrų, vykdomųjų agentūrų ir bendrų įmonių direktorių atrankos ir skyrimo)

3.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Sąjungos agentūros direktoriaus paskyrimo procedūra – Pirminės atrankos komisija – Nešališkumo principas – Teisminė kontrolė

4.      Pareigūnų ieškiniai – Sprendimas dėl panaikinimo – Pasekmės – Kandidatų, atrinktų vykstant Sąjungos agentūros direktoriaus paskyrimo procedūrai, sąrašo panaikinimas – Paskyrimo sprendimo panaikinimas

1.      Kalbant apie konkursą, reikia nurodyti, kad konkurso komisijai suteikta didelė diskrecija nustatant egzaminų žodžiu, kuriuos turi išlaikyti kandidatai, tvarką ir detalų turinį turi būti atsverta kruopščiu šių egzaminų organizavimą reglamentuojančių taisyklių laikymusi.

Be to, konkurso komisija privalo užtikrinti, kad vykstant egzaminams žodžiu visi kandidatai būtų vertinami laikantis lygybės ir objektyvumo sąlygų.

Šios taisyklės gali būti taikomos pirminės atrankos komisijai, kuri dalyvauja Sąjungos agentūros direktoriaus paskyrimo procedūroje, nes, kaip ir konkurso komisija, ji siekia atrinkti geriausius kandidatus iš pateikusiųjų savo kandidatūras ir rengdama pirminės atrankos testus turi didelę diskreciją.

(žr. 81–83 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Girardot / Komisija, T‑92/01, EU:T:2002:220, 24 punktas; Sprendimo Christensen / Komisija, T‑336/02, EU:T:2005:115, 38 punktas ir Sprendimo Pantoulis / Komisija, T‑290/03, EU:T:2005:316, 90 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo CG / EIB, F‑115/11, EU:F:2014:187, 60 punktas.

2.      Sąjungos agentūros direktoriaus paskyrimo procedūroje Komisija, vadovaudamasi gero administravimo ir vienodo požiūrio principais, turi užtikrinti tinkamą pirmojo atrankos procedūros etapo, vykstančio pirminės atrankos komisijoje, organizavimą. Dėl to visi Komisijos paskirti pirminės atrankos komisijos nariai turi būti nešališki, kad dėl jų objektyvumo nekiltų abejonių.

Dėl klausimo, ar asmuo, kuris kartu yra pirminės atrankos komisijos – pasiūlymą pateikiančio organo narys ir atitinkamos agentūros valdybos – sprendimą priimančio organo narys laikosi nešališkumo pareigos, atsižvelgiant į gerokai skirtingą pirminės atrankos komisijos ir valdybos kompetenciją, reikia pažymėti, kad atrankos komisija daro lemiamą įtaką Komisijos šios agentūros valdybai siūlomų kandidatų galutiniam sąrašui. Taip pat pirminės atrankos komisijos narys, kuris kartu yra ir valdybos narys, valdybos posėdyje gali balsuoti – tiesiogiai arba per savo pavaduotoją – dėl vieno iš Komisijos atrinktų kandidatų paskyrimo. Dar daugiau valdybos narys gali atlikti ypač svarbų vaidmenį valdybos svarstymuose, neatsižvelgiant į tai, ar jis pasinaudoja savo teise balsuoti, ir, kad ir kaip būtų, jis turi tiesioginį kontaktą su kitais valdybos nariais.

Taigi pirminės atrankos komisijos nario ir valdybos nario funkcijų atlikimas vienu metu gali pakenkti asmens, vykdančio abi funkcijas, nešališkumui ir objektyvumui, o kadangi kiekvieno pirminės atrankos komisijos nario nešališkumas turi būti toks, kad nebūtų pakenkta visos pirminės atrankos komisijos objektyvumui, laikytina, kad tai pažeidžia visos pirminės atrankos komisijos nešališkumo pareigą.

(žr. 84 ir 88–92 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo CG / EIB, EU:F:2014:187, 61 punktas.

3.      Tarnautojų teismas turi patikrinti, ar pirminės atrankos komisija buvo sudaryta ir veikė tinkamai, be kita ko, laikydamasi jai tenkančios nešališkumo pareigos, – šios pareigos laikymasis yra viena pagrindinių konkurso komisijų ir pagal analogiją pirminės atrankos komisijų darbą reguliuojančių taisyklių, kurioms taikytina Sąjungos teismo kontrolė.

(žr. 86 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: Nutarties Meierhofer / Komisija, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, 62 punktas.

4.      Kalbant apie Sąjungos agentūros direktoriaus paskyrimo procedūrą, kurią sudaro du etapai ir kurioje paskyrimo organas direktoriumi gali paskirti tik vieną iš atrinktų kandidatų, įtrauktų į Komisijos sprendimu patvirtintą sąrašą, reikia nurodyti, kad panaikinus šį Komisijos sprendimą turi būti panaikintas vieno iš į sąrašą įtrauktų kandidatų paskyrimo sprendimas.

(žr. 101 punktą)