ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

25 ноември 2014 г.

Дело F‑82/11 DEP

Nicolaos Loukakis и др.

срещу

Европейски парламент

„Публична служба — Производство — Определяне на съдебните разноски“

Предмет:      Искане за определяне на съдебните разноски, подадено на основание член 92, параграф 1 от Процедурния правилник, който е в сила по това време, от г‑н Loukakis и 18 други жалбоподатели, вследствие на решение Loukakis и др./Парламент (F‑82/11, EU:F:2013:139)

Решение:      Определя съдебните разноски, които Европейският парламент трябва да възстанови на г‑н Loukakis и на 18 други жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложение, като подлежащи на възстановяване разходи по дело F‑82/11, в общ размер на 20 097 EUR.

Резюме

1.      Съдебно производство — Съдебни разноски — Определяне — Подлежащи на възстановяване съдебни разноски — Понятие — Направени от страните необходими разходи — Необходимост от адвокатско съдействие, която може да бъде изведена от действията, извършени в рамките на производството пред Съда на публичната служба

(член 91, буква б) от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

2.      Съдебно производство — Съдебни разноски — Определяне — Фактори, които следва да се вземат предвид — Съдействие от същия адвокат в досъдебната фаза, което е релевантно за спора — Намаляване на времето, необходимо за подготовка за съдебното производство — Обем на работата на юридически съветник — Връзка с обема на писмените становища — Липса

(член 91, буква б) от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

1.      Съгласно член 91, буква б) от Процедурния правилник на Съда на публичната служба подлежащите на възстановяване съдебни разноски са ограничени, от една страна, до направените за целите на производството пред този съд съдебни разноски, и от друга страна, до съдебните разноски, които са били необходими за тези цели.

В това отношение от факта, че адвокатът е подал жалба, изготвил е писмена реплика и становища и е участвал в съдебното заседание, може да се изведе, че този адвокат наистина е извършил действията, необходими за целите на производството пред Съда на публичната служба.

(вж. точки 25 и 26)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — определение Martinez Erades/ЕСВД, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, т. 21

2.      Съдът на Съюза не е обвързан от отчета, представен от страната, която иска възстановяване на съдебни разноски. Той следва да вземе предвид единствено общия брой работни часове, които обективно могат да се разглеждат като необходими за целите на производството.

Когато обаче адвокатът на жалбоподателя вече му е съдействал в хода на процедурите или действията, които са предшествали свързания с тях спор, Съдът на публичната служба взема предвид факта, че този адвокат познава релевантните за спора обстоятелства, и това познание може да облекчи неговата работа и да намали времето, необходимо за подготовка за съдебното производство.

Накрая, размерът на възнагражденията не зависи непременно от дължината на писмените становища, изготвени от юридическия съветник на страната, за която дължина не може поначало да се счита, че е резултат от по-голяма по обем работа.

(вж. точки 32, 33 и 38)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — определение IPK-München/Комисия, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, т. 59 и цитираната съдебна практика

Съд на публичната служба — определения Suvikas/Съвет, F‑6/07 DEP EU:F:2009:74, т. 26; Schönberger/Парламент, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, т. 29 и Missir Mamachi di Lusignano/Комисия, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, т. 21