Tribunalens dom av den 29 juni 2022 – Leonine Distribution mot kommissionen

(Mål T-641/20)(1 )

(Kultur – Programmet ”Kreativa Europa” (2014–2020) – Underprogrammet ”Media” – Ansökningsomgång EACEA/05/2018 – Beslut från Eacea att avslå sökandens ansökan med hänvisning till att urvalskriterierna inte var uppfyllda – Kommissionens beslut att avslå det administrativa överklagandet av Eaceas beslut  – Begreppet europeiskt företag – Bidrag får endast lämnas till sökande som är hel- eller majoritetsägda av unionsmedborgare eller medborgare i andra europeiska länder som deltar i underprogrammet – Oriktig bedömning – Underlåt att pröva de handlingar som bilagts ansökan – Proportionalitet )

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Sökande: Leonine Distribution GmbH (München, Tyskland) (ombud: advokaten J. Kreile)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: W. Farrell och A. Katsimerou)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (ombud: H. Monet, N. Sbrilli och V. Kasparian)

Saken

Talan grundad på artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut C(2020) 5515 final av den 10 augusti 2020 om avslag på det administrativa överklagande som sökanden gjort enligt artikel 22.1 i rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 2003, s. 1) av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (Eaca) beslut av den 12 maj 2020 att avslå den ansökan om bidrag som framställts inom ramen för ansökningsomgången ”Stöd för distribution av icke-nationella filmer – det automatiska stödsystemet för distributörer och försäljningsombud” (EACEA/05/2018).

Domslut

Talan ogillas.

Leonine Distribution GmbH ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 19, 18.01.2021,