Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 14 януари 2021 г. — SRS, AA/Minister for Justice and Equality

(Дело C-22/21)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court

Страни в главното производство

Жалбоподатели: SRS, AA

Ответник: Minister for Justice and Equality

Преюдициални въпроси

Може ли понятието „член на домакинството на гражданин на ЕС“, използвано в член 3 от Директива 2004/38/ЕО1 , да бъде определено по такъв начин, че да има универсално приложение в целия ЕС, и ако да, какво е това определение?

Ако не може да бъде дадено определение на това понятие, по какви критерии съдиите следва да разглеждат доказателствата, така че националните съдилища да могат да решат в съответствие с установен набор от фактори кой е или кой не е член на домакинството на гражданин на ЕС за целите на свободата на движение?

____________

1     Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).