Sprawa C‑170/12

Peter Pinckney

przeciwko

KDG Mediatech AG

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja)]

Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 – Jurysdykcja – Czyny niedozwolone i czyny podobne do czynów niedozwolonych – Majątkowe prawa autorskie – Nośnik materialny, na którym zwielokrotniono utwór podlegający ochronie – Udostępnienie w sieci – Określenie miejsca, w którym urzeczywistniła się szkoda

Streszczenie – wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 października 2013 r.

1.        Pytania prejudycjalne – Dopuszczalność – Przesłanki – Pytania mające związek ze stanem faktycznym lub z przedmiotem sporu

(art. 267 TFUE)

2.        Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie nr 44/2001 – Pojęcia zastosowane w tym rozporządzeniu – Wykładnia autonomiczna

(rozporządzenie Rady nr 44/2001, art. 5 pkt 3)

3.        Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie nr 44/2001 – Jurysdykcja szczególna – Ścisła wykładnia

(rozporządzenie Rady nr 44/2001, art. 5 pkt 3)

4.        Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie nr 44/2001 – Jurysdykcja szczególna – Jurysdykcja w przypadku odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego – Miejsce, w którym szkoda się zmaterializowała, i miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody – Naruszenia popełnione za pośrednictwem Internetu i mogące urzeczywistnić się w więcej niż jednym miejscu

(rozporządzenie Rady nr 44/2001, art. 5 pkt 3)

5.        Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie nr 44/2001 – Jurysdykcja szczególna – Jurysdykcja w przypadku odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego – Miejsce wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę – Naruszenie majątkowych praw autorskich poprzez zwielokrotnienie utworu na nośniku materialnym i w następstwie sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej – Właściwość sądów państwa członkowskiego, w którym możliwy jest dostęp do strony oferującej sprzedaż – Granice – Szkoda wyrządzona na terytorium państwa członkowskiego sądu, do którego wniesiono powództwo

(rozporządzenie Rady nr 44/2001, art. 5 ust. 3; dyrektywa 2001/29 Parlamentu Europejskiego i Rady)

1.        Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 19, 20)

2.        Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 23)

3.        Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 25)

4.        Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 26, 31, 32)

5.        Artykuł 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że w wypadku zarzutu naruszenia majątkowych praw autorskich chronionych przez państwo członkowskie sądu, do którego wniesiono powództwo, sąd ten jest właściwy do rozpoznania powództwa odszkodowawczego wniesionego przez autora utworu przeciwko spółce z siedzibą w innym państwie członkowskim, która w tym państwie dokonała zwielokrotnienia tego utworu na nośniku materialnym rozpowszechnianym następnie przez spółki z siedzibą w trzecim państwie członkowskim za pośrednictwem strony internetowej dostępnej również na obszarze właściwości miejscowej sądu, do którego wniesiono powództwo. Sąd ten jest właściwy wyłącznie w zakresie szkody wyrządzonej na terytorium państwa członkowskiego, któremu podlega.

Majątkowe prawa autorskie, podlegające zasadzie terytorialności, powinny jednak, w szczególności na podstawie dyrektywy 2001/29 w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, podlegać automatycznie ochronie we wszystkich państwach członkowskich, w związku z czym mogą też zostać naruszone w każdym z nich, odpowiednio do obowiązującego prawa materialnego.

Tymczasem w odniesieniu do zarzutu naruszenia majątkowych praw autorskich sąd, do którego wniesiono powództwo dotyczące czynu niedozwolonego lub czynu podobnego, jest właściwy do jego rozpoznania, jeżeli tylko państwo członkowskie, na którego terytorium działa ten sąd, chroni prawa majątkowe, których poszanowania powód dochodzi, a zarzucana szkoda może się urzeczywistnić na obszarze właściwości miejscowej owego sądu. Wspomniane niebezpieczeństwo urzeczywistnienia się szkody wynika w szczególności z możliwości nabycia za pośrednictwem strony internetowej dostępnej na obszarze właściwości miejscowej sądu, do którego wniesiono powództwo, kopii utworu, z którym związane są prawa, na które powód się powołuje.

(por. pkt 39, 43, 44, 47; sentencja)