Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 28. mail 2021 – A1 ja A2 versus I

(kohtuasi C-352/21)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Østre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: A1 ja A2

Vastustajad: I

Eelotsuse küsimused

Kas Brüsseli I1 määruse artikli 15 punkti 5 koostoimes sama määruse artikli 16 punktiga 5 tuleb tõlgendada nii, et kaubanduslikel eesmärkidel mittekasutatava lõbusõidulaeva kere kindlustus on hõlmatud nimetatud määruse artikli 16 punktis 5 sätestatud erandiga ning kas sellest tulenevalt on kindlustusleping, mis sisaldab kõnealuse määruse artiklis 11 sätestatud normist kõrvalekalduvat kohtualluvuse kokkulepet, kooskõlas määruse artikli 15 punktiga 5?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).