Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja esimehe 27. septembri 2011. aasta määrus - Brown ja Volpato versus komisjon

(kohtuasi F-75/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2006. aasta edutamine - Uus karjääristruktuur - Karjääri pikendamine uute palgaastmete kehtestamisega, millel puuduvad vanas personalieeskirjas samaväärsed palgaastmed - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 45 ning alates 2005. aastast kohaldatavate rakendussätete kohaldamine - Võrdse kohtlemise põhimõte - Enne 1. maid 2004 tehtud ametialase edutamise otsuste tagasiulatuv jõud - Üleminekumeetmed - Hagi, mis tuleb ilmselgelt tunnistada vastuvõetamatuks)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Colin Brown (Brüssel, Belgia) ja Alberto Volpato (Moskva, Venemaa) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja I. Šulce, hiljem M. Bauer, J. Monteiro ja K. Zieleśkiewicz)

Ese

17. novembri 2006. aasta Haldusteatajas nr 55 2006 avaldatud komisjoni otsuse tühistamine osas, milles nähti 2006. aasta edutamise raames ette hagejate edutamine palgaastme A*10 asemel palgaastmele A*9.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

C. Brown ja A. Volpato ning Euroopa Komisjon kannavad ise oma kohtukulud.

Euroopa Liidu Nõukogu kannab menetlusse astujana ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 235, 6.10.2007, lk 30