Sag anlagt den 3. juni 2021 – Europa-Kommissionen mod Den Slovakiske Republik

(Sag C-342/21)

Processprog: slovakisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Noll-Ehlers og R. Lindenthal, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Slovakiske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Slovakiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF 1 af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa, sammenholdt med bilag XI til dette direktiv, ved siden 2005 systematisk og vedvarende at overskride den daglige grænseværdi for PM10 i zonen SKBB01 Banská Bystrica-regionen (Banskobystrický kraj) (med undtagelse af 2016) og i det bymæssige område SKKO0.1 Košice (med undtagelse af 2009, 2015 og 2016).

Det fastslås, at Den Slovakiske har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 23, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2008/50/EF, sammenholdt med bilag XV til dette direktiv, ved ikke at have udarbejdet luftkvalitetsplaner, der fastsætter egnede foranstaltninger, så overskridelsesperioden bliver kortest mulig i zonen SKBB01 Banská Bystrica-regionen, det bymæssige område SKKO0.1 Košice og zonen SKKO02 Košice-regionen (Košický kraj).

Den Slovakiske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Direktiv 2008/50/EF fastsætter en øvre daglig grænseværdi, som finder anvendelse på koncentrationen af PM10 partikler (50 μg/m³). Den daglige koncentration må ikke overskrides mere end 35 gange pr. kalenderår. Den Slovakiske Republik har systematisk og vedvarende tilsidesat artikel 13, stk. 1, i direktiv 2008/50, i Banská Bystrica-regionen og i det bymæssige område Košice, som det fremgår af den årlige luftkvalitetsrapport indgivet af Den Slovakiske Republik i henhold til direktivets artikel 27.

Artikel 23, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF fastsætter endvidere, at hvis niveauet af forurenende stoffer i luften i bestemte zoner eller bymæssige områder overskrider en grænseværdi, sørger medlemsstaterne for at opstille luftkvalitetsplaner for de pågældende zoner og bymæssige områder for at nå den pågældende grænseværdi i bilag XI. Overskrides disse grænseværdier efter fristen skal luftkvalitetsplanerne omfatte egnede foranstaltninger, så overskridelsesperioden bliver kortest mulig. Kommissionen har anført, at Den Slovakiske Republik ikke har opfyldt sin forpligtelse til – i de tilfælde hvor grænseværdierne overskrides – at udarbejde luftkvalitetsplaner for så vidt angår de zoner, der omfatter Banská Bystrica-regionen og Košice-regionen, samt det bymæssige område Košice, hvori der er fastsat egnede foranstaltninger, så overskridelsesperioden bliver kortest muligt. Denne tilsidesættelse følger for det første af det forhold, at Den Slovakiske Republik i disse to zoner og dette bymæssige område systematisk og vedvarende har tilsidesat artikel 13, stk. 1, ved at overskride de daglige PM10 grænseværdier. Dernæst følger tilsidesættelsen af direktivets artikel 23, stk. 1, ligeledes af den uhensigtsmæssige karakter af luftkvalitetsplanerne, luftkvalitetsstrategiens utilstrækkelighed, mangelfulde supplerende foranstaltninger og mangler i den slovakiske lovgivning.

____________

1 EUT 2008 L 152, s. 1.