Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 juli 2011 – Jaeger / Eurofound

(Zaak F-103/10)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1    PB C 30 van 29/01/2011, blz. 64.