UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 3. júla 2008

Vec F‑52/08 R

Wolfgang Plasa

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Návrh na odklad výkonu rozhodnutia o preložení – Naliehavosť – Neexistencia“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 242 ES a 243 ES a článkov 157 AE a 158 AE, ktorou W. Plasa navrhuje odklad výkonu rozhodnutia z 8. mája 2008 Komisie, ktorým preložila žalobcu do Bruselu (Belgicko) v záujme služby s účinnosťou od 1. augusta 2008

Rozhodnutie: Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta. O trovách konania sa rozhodne neskôr.

Abstrakt

Predbežné opatrenie – Odklad výkonu – Podmienky priznania – Vážna a nenapraviteľná ujma

(Článok 242 ES; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 102 ods. 2)

Účelom konania o nariadení predbežného opatrenia nie je zabezpečiť náhradu škody, ale zaručiť plnú účinnosť rozsudku vo veci samej. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby boli požadované opatrenia naliehavé v tom zmysle, že na to, aby sa zabránilo vážnej a nenapraviteľnej ujme na záujmoch žalobcu, je nevyhnutné, aby boli nariadené a aby ich účinky nastali už pred rozhodnutím vo veci samej. Je na účastníkovi konania, ktorý navrhuje nariadenie predbežného opatrenia, aby predložil dôkaz, že nie je možné čakať na výsledok konania vo veci samej bez toho, aby utrpel takú ujmu.

V tejto súvislosti nemôže úradníkovi spôsobiť ujmu skutočnosť, že sa mu prípadne nepridelilo pracovné miesto, ktoré zodpovedá jeho profesijným ašpiráciám. O pridelení totiž rozhoduje menovací orgán v záujme služby a neexistuje subjektívne právo úradníka na pridelenie konkrétneho pracovného miesta. Úradník má iba právo na pracovné miesto, ktoré zodpovedá jeho platovej triede.

(pozri body 34, 35)

Odkaz:

Súdny dvor: 25. marca 1999, Willeme/Komisia, C‑65/99 P(R), Zb. s. I‑1857, bod 62

Súd prvého stupňa: 10. septembra 1999, Elkaïm a Mazuel/Komisia, T‑173/99 R, Zb. VS s. I‑A‑155, II‑811, bod 25; 19. decembra 2002, Esch‑Leonhardt a i./ECB, T‑320/02 R, Zb. VS s. I‑A‑325, II‑1555, bod 27