Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκηση της 31ης Μαρτίου 2014 – CK κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-3/13)1

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του πρώτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.

____________

____________

1    EE C 129 της 4.5.2013, σ. 31.