Skarga wniesiona w dniu 18 września 2010 r. - Antelo Sanchez i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-78/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pilar Antelo Sanchez (Bruksela, Belgia) i in. (przedstawiciel: adwokat M. Casado Garcia-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej zawartej w odcinkach wynagrodzenia skarżących o ograniczeniu dostosowania ich miesięcznych wynagrodzeń od lipca 2009 r. do indeksacji wynoszącej 1,85% w ramach rocznego dostosowania wynagrodzeń urzędników i innych członków personelu na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie w jakim ustala ona stopień indeksacji wynagrodzeń na 1,85% w ramach wykonania rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur;

zasądzenie na rzecz skarżących odsetek za zwłokę ustalonych w oparciu o stopę procentową Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do całości kwot odpowiadających różnicy między wynagrodzeniem zawartym w odcinkach wynagrodzenia od stycznia 2010 r. i tym, które powinno przysługiwać za okres od lipca 2009 r. do grudnia 2009 r. i okres późniejszy aż do chwili prawidłowego dostosowania wynagrodzeń;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________