Sag anlagt den 13. februar 2011 - Hecq mod Kommissionen

(Sag F-12/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgien) (ved advokat L. Vogel)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Søgsmål med påstand om annullation af den stiltiende afvisning af sagsøgerens ansøgning om at genoptage sit arbejde og om fuldstændig betaling af hans vederlag som tjenestemand, beregnet fra den 1. august 2003, samt betaling af erstatning, begge beløb med tillæg af morarenter 7% p.a. fra den 1. august 2003.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 29. oktober 2010 med afslag på sagsøgerens klage af 6. juli 2010 over en stiltiende afgørelse, som angiveligt blev truffet den 15. april 2010 om afvisning af sagsøgerens ansøgning af 15. december 2009 om at genoptage arbejdet og om fuldstændig betaling af hans vederlag som tjenestemand, beregnet fra den 1. august 2003, samt betaling af erstatning, begge beløb med tillæg af morarenter 7% p.a. fra den 1. august 2003.

Om fornødent: annullation af den stiltiende afgørelse, som ansættelsesmyndigheden angiveligt traf den 15. april 2010, for så vidt som der heri sker afvisning af førnævnte ansøgning fra sagsøgeren af 15. december 2009.

Kommissionen tilpligtes i erstatning at betale sagsøgeren et beløb svarende til det vederlag som tjenestemand, som han uberettiget er blevet frataget, fra den 1. august 2003, som hovedstol og accessorisk, foruden et beløb på 50 000 EUR, begge beløb med tillæg af morarenter fra den 1. august 2003 på 7% p.a.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________