Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 26. februārī iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – LB/TO

(Lieta C-120/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesarbeitsgericht

Pamatlietas puses

Prasītājs: LB

Atbildētāja: TO

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 1 7. pants un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 31. panta 2. punkts nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kāds ir paredzēts BGB 194. panta 1. punktā, to skatot kopā ar 195. pantu, atbilstoši kuram tiesībām uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu piemēro parasto trīs gadu noilguma termiņu, kura tecējums BGB 199. panta 1. punktā minēto nosacījumu gadījumā sākas, noslēdzoties gadam, par kuru tiek piešķirts atvaļinājums, ja darba devējs ar atbilstošu uzaicinājumu un informēšanu faktiski nav nodrošinājis iespēju darba ņēmējam īstenot savas tiesības uz atvaļinājumu?

____________

1 OV 2003, L 299, 9. lpp.