CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS

(pirmā palāta)

2010. gada 29. jūnijā

Lieta F‑11/10

María Soledad Palou Martínez

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Acīmredzama nepieņemamība – Nokavējums – Pirmstiesas procedūras neievērošana – Civildienesta tiesas Reglamenta 35. panta 1. punkta e) apakšpunkts

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas ir piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru M. S. Palou Martínez k‑dze lūdz tiesai “izpētīt notikušos faktus un ar [viņas] situāciju saistītos apstākļus un, kad tas būs izdarīts, [..] pieņemt lēmumu, ar kuru tiek akceptētas [viņas] prasības”; atcelt “[Eiropas] Komisijas lēmumu”; noteikt Komisijai pienākumu “atzīt un nodrošināt [viņai] darbavietu un [viņas] kategoriju Barselonā” (Spānija) un “līdz ar to” viņu “atjaunot amatā viņai netieši piešķirtajā kategorijā un izmaksāt visu viņai pienākošos atalgojumu kopš brīža, kad tika atzīta viņas spēja un piemērotība darbam”

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītāja sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Priekšmets – Rīkojums administrācijai – Nospriešana – Nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 91. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Prasība atcelt tiesību aktu, kas nav celta noteiktajā termiņā – Prasība par zaudējumu atlīdzību, lai panāktu identisku iznākumu – Nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

3.      Ierēdņi – Prasība – Prasība par zaudējumu atlīdzību, kas celta ārpus pirmstiesas procedūras atbilstoši Civildienesta noteikumiem – Nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

1.      Prasībā, kas celta saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. pantu, formulēti prasījumi, kuru mērķis ir panākt, lai Civildienesta tiesa dotu rīkojumus iestādei vai arī atzītu par pamatotiem atsevišķus prasījumu atcelt tiesību aktu atbalstam izvirzītos pamatus, ir acīmredzami nepieņemami, jo Savienības tiesai nav jāizdod rīkojumi Savienības iestādēm vai jāsniedz paziņojumi par tiesībām. Šāds gadījums ir tad, kad tiek formulēti prasījumi, kuru mērķis ir panākt, lai Civildienesta tiesa noteiktu, ka pastāv zināmi fakti, un uzdotu iestādei veikt pasākumus, atjaunojot attiecīgās personas iepriekšējo tiesisko stāvokli.

(skat. 29.–31. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1989. gada 21. novembris, C‑41/88 un C‑178/88 Becker un Starquit/Parlaments, Recueil, 3807. lpp., publicēts kopsavilkums, 2. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1994. gada 9. jūnijs, T‑94/92 X/Komisija, Recueil FP, I‑A‑149. un II‑481. lpp., 32. punkts; 1999. gada 15. decembris, T‑300/97 Latino/Komisija, Recueil FP, I‑A‑259. un II‑1263. lpp., 28. punkts un tajā minētā judikatūra; 2007. gada 25. oktobris, T‑154/05 Lo Giudice/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑203. un II‑A‑2‑1309. lpp., 55. punkts un tajā minētā judikatūra.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 7. novembris, F‑57/06 Hinderyckx/Padome, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑329. un II‑A‑1‑1831. lpp., 65. punkts.

2.      Ar prasību par zaudējumu atlīdzību ierēdnim nedrīkst ļaut apstrīdēt nelabvēlīgu lēmumu, kuru viņš nav apstrīdējis iepriekš Civildienesta noteikumos paredzētajos termiņos.

(skat. 43. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2008. gada 21. februāris, F‑4/07 Skoulidi/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑47. un II‑A‑1‑229. lpp., 69. un 70. punkts un tajos minētā judikatūra.

3.      Atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantam, ceļot prasību par zaudējumu atlīdzību, parasti sākumā ir jāiesniedz iestādei lūgums un pēc tam – sūdzība par šī lūguma noraidījumu. Līdz ar to, tā kā pirms vēršanās Civildienesta tiesā nav veikta šī no diviem posmiem sastāvošā procedūra, prasība ir jānoraida kā acīmredzami nepieņemama.

(skat. 44. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1995. gada 6. jūlijs, T‑36/93 Ojha/Komisija, Recueil FP, I‑A‑161. un II‑497. lpp., 117. punkts; 1997. gada 6. novembris, T‑15/96 Liao/Padome, Recueil FP, I‑A‑329. un II‑897. lpp., 57. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 2. maijs, F‑23/05 Giraudy/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑121. un II‑A‑1‑657. lpp., 69. punkts; Skoulidi/Komisija, minēts iepriekš, 56. punkts.