ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πρώτο τμήμα)


της 28ης Σεπτεμβρίου 2011


Υπόθεση F‑65/06


Rosa Maria Pereira Sequeira

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Διορισμός — Εσωτερικός διαγωνισμός ο οποίος δημοσιεύθηκε πριν από την 1η Μαΐου 2004 — Έκτακτος υπάλληλος εγγεγραμμένος στον πίνακα επιτυχόντων πριν από την 1η Μαΐου 2006 — Κατάταξη σε βαθμό — Άρθρο 5, παράγραφος 4, και άρθρο 12, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ — Αποζημίωση γραμματείας — Προσφυγή εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία η R. M. Pereira Sequeira ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία προσλήφθηκε ως δόκιμη υπάλληλος από 16ης Μαρτίου 2005, στο μέτρο που η εν λόγω απόφαση την κατατάσσει στην κατηγορία C*, βαθμό 1, κλιμάκιο 2.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του.

Περίληψη


1.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Διορισμός στον βαθμό της ομάδας καθηκόντων που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού — Καθιέρωση νέας διάρθρωσης σταδιοδρομιών από τον κανονισμό 723/2004 — Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την κατάταξη σε βαθμό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 31 § 1· παράρτημα XIII, άρθρα 2 § 1 και 12 § 3· Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, παράρτημα, άρθρο 1· κανονισμός 723/2004 του Συμβουλίου)

2.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Καθιέρωση νέας διάρθρωσης σταδιοδρομιών από τον κανονισμό 723/2004 — Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την κατάταξη σε βαθμό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 31 § 1· παράρτημα XIII, άρθρα 5 § 4, 12 § 3 και 13 § 1· κανονισμός 723/2004 του Συμβουλίου)

3.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό και κατάταξη σε κλιμάκιο — Μονιμοποίηση έκτακτου υπαλλήλου

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 32· παράρτημα XIII, άρθρο 5 § 4· Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού, άρθρο 8)

1.      Το άρθρο 31, παράγραφος 1, του ΚΥΚ ορίζει ότι οι επιτυχόντες ενός διαγωνισμού διορίζονται στον βαθμό της ομάδας καθηκόντων που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού στον οποίο έγιναν δεκτοί.

Από την εν λόγω διάταξη συνάγεται κατ’ ανάγκην ότι οι επιτυχόντες διαγωνισμών για την πρόσληψη στη δημόσια διοίκηση πρέπει να διορίζονται δόκιμοι υπάλληλοι στον βαθμό που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού βάσει του οποίου προσελήφθησαν. Εντούτοις, ο καθορισμός του επιπέδου των προς πλήρωση θέσεων και των προϋποθέσεων διορισμού των επιτυχόντων υποψηφίων στις θέσεις αυτές, στον οποίο προέβη το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο των διατάξεων του προηγουμένου ΚΥΚ κατά τη σύνταξη της προκηρύξεως διαγωνισμού, δεν παρέτεινε τα αποτελέσματά του πέραν της ημερομηνίας της 1ης Μαΐου 2004 την οποία υιοθέτησε ο νομοθέτης της Ένωσης για την έναρξη της ισχύος της νέας διαρθρώσεως των σταδιοδρομιών των υπαλλήλων.

Το δικαίωμα των επιτυχόντων σε διαγωνισμό υποψηφίων να τους δοθεί ο βαθμός που αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, δεδομένου ότι η νομιμότητα μιας αποφάσεως εκτιμάται σε συνάρτηση με τα νομικά στοιχεία που υφίσταντο κατά τον χρόνο της εκδόσεώς της, η δε διάταξη αυτή δεν μπορεί, επομένως, να υποχρεώσει την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή να λάβει απόφαση μη συνάδουσα προς τον ΚΥΚ, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον κοινοτικό νομοθέτη, και συνεπώς παράνομη.

Το μεταβατικό μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ είχε ως μοναδικό σκοπό να μετατρέψει, την 1η Μαΐου 2004, τους βαθμούς που κατείχαν οι μόνιμοι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό στις 30 Απριλίου 2004 προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή σε αυτούς της νέας διάρθρωσης σταδιοδρομιών που επρόκειτο να τεθεί πλήρως σε ισχύ την 1η Μαΐου 2006. Η εν λόγω διάταξη, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του παραρτήματος του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, αφορά μόνον όσους είχαν ήδη, την 1η Μαΐου 2004, καταταγεί σε κάποιον από τους βαθμούς που αναφέρονται στη στήλη με τον τίτλο «παλαιός βαθμός», καθόσον μέριμνα του νομοθέτη αποτελούσε η διατήρηση της κεκτημένης καταστάσεως του προσωπικού πριν την εν λόγω ημερομηνία.

Η κατάργηση, από την 1η Μαΐου 2004, των βαθμών κατατάξεως στις σταδιοδρομίες που αναφέρονται στις εν λόγω προκηρύξεις των διαγωνισμών, η οποία προκύπτει από την εισαγωγή του νέου συστήματος σταδιοδρομιών, παρακίνησε τον νομοθέτη να θεσπίσει τα μεταβατικά μέτρα του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ και, ιδίως, το άρθρο 12, παράγραφος 3, προκειμένου να καθοριστεί η βαθμολογική κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων διαγωνισμών δημοσιευμένων πριν ή μετά την 1η Μαΐου 2004 οι οποίοι ενεγράφησαν σε πίνακες ικανότητας πριν από την 1η Μαΐου 2006 και διορίστηκαν μεταξύ 1ης Μαΐου 2004 και 1ης Μαΐου 2006.

Είναι αληθές ότι ο πίνακας του άρθρου 12, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, που μετατρέπει τους βαθμούς που αναφέρονται στις προκηρύξεις διαγωνισμών σε ενδιάμεσους βαθμούς προσλήψεως απομακρύνεται από τον πίνακα του άρθρου 2, παράγραφος 1, του εν λόγω παραρτήματος, στον οποίο οι προηγούμενοι βαθμοί των υπαλλήλων που υπηρετούσαν πριν από την 1η Μαΐου 2004 μετατράπηκαν σε νέους ενδιάμεσους βαθμούς.

Ο νομοθέτης έχει εντούτοις τη δυνατότητα να τροποποιεί για το μέλλον, προς το συμφέρον της υπηρεσίας, τις διατάξεις του ΚΥΚ, ακόμη και αν οι τροποποιηθείσες διατάξεις είναι λιγότερο ευνοϊκές από τις προηγούμενες.

(βλ. σκέψεις 36 έως 40 και 43 έως 45)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 30 Σεπτεμβρίου 1998, T‑121/97, Ryan κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, σκέψη 98· 11 Ιουλίου 2007, T‑58/05, Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψεις 100, 109, 110 και 113

2.      Το άρθρο 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ αφορά τους έκτακτους υπαλλήλους που έχουν περιληφθεί σε «πίνακα υποψηφίων ικανών να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία», καθώς και εκείνους που έχουν περιληφθεί σε «πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων εσωτερικού διαγωνισμού». Μολονότι ο διαγωνισμός «μεταφοράς σε άλλη κατηγορία» αποτελεί επίσης, ως εκ της φύσεώς του, εσωτερικό διαγωνισμό, η εν λόγω διάταξη πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπον ώστε να της προσδίδεται πρακτική αποτελεσματικότητα, ενώ πρέπει να αποφεύγεται, κατά το μέτρο του δυνατού, κάθε ερμηνεία που θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η διάταξη αυτή είναι περιττή. Πρόθεση του νομοθέτη ήταν, προφανώς, να εννοούνται ως «εσωτερικοί διαγωνισμοί» οι λεγόμενοι διαγωνισμοί μονιμοποιήσεως, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο να επιτρέπουν, τηρουμένου του συνόλου των διατάξεων του ΚΥΚ που διέπουν την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, την πρόσληψη ως υπαλλήλων των μελών εκείνων του προσωπικού που έχουν ήδη κάποια πείρα όσον αφορά το οικείο θεσμικό όργανο και που έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να διορισθούν στις προκηρυχθείσες θέσεις. Η ερμηνεία αυτή επιρρωννύεται από το γράμμα του άρθρου 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, το οποίο αναφέρεται μόνο στους υπαλλήλους που είναι εγγεγραμμένοι «σε πίνακα υποψηφίων ικανών να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία», χωρίς να αναφέρεται στους υπαλλήλους που είναι εγγεγραμμένοι «σε πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων εσωτερικού διαγωνισμού». Μια τέτοια αναφορά δεν θα ήταν δικαιολογημένη, αφού δεν μπορούν ακριβώς να μονιμοποιηθούν μέλη του προσωπικού που είναι ήδη μόνιμοι υπάλληλοι.

Προκειμένου να έχει εφαρμογή το άρθρο 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, πρέπει να υφίσταται μετάβαση από μια «παλαιά κατηγορία» σε μια «νέα κατηγορία», όπως στην περίπτωση είτε ενός διαγωνισμού που οδηγεί στην κατάρτιση «πίνακα υποψηφίων ικανών να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία» είτε ενός εσωτερικού διαγωνισμού μονιμοποιήσεως, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα μια τέτοια μεταφορά σε άλλη κατηγορία. Με τον τρόπο αυτόν ο νομοθέτης απέστη, κατά την άσκηση της ευρείας διακριτικής ευχέρειας που διαθέτει σε ζητήματα που άπτονται τόσο μεταβατικών διατάξεων όσο και κριτηρίων κατατάξεως, του γενικού κανόνα περί κατατάξεως νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων τον οποίο εισάγει το άρθρο 31, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, όπως αυτό συμπληρώνεται με το άρθρο 12, παράγραφος 3, ή με το άρθρο 13, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, προκειμένου για τους επιτυχόντες που έχουν εγγραφεί σε πίνακα ικανότητας προ της 1ης Μαΐου 2006 και προσελήφθησαν, αντιστοίχως, μεταξύ της 1ης Μαΐου 2004 και της 30ής Απριλίου 2006 και μετά την 1η Μαΐου 2006, παρέχοντας το πλεονέκτημα της κατατάξεως σε βαθμό διαφορετικό του καθοριζόμενου στην προκήρυξη του διαγωνισμού μόνο σε όσους υπαλλήλους έχουν προσληφθεί ως δόκιμοι υπάλληλοι, έχουν αποκτήσει ορισμένη πείρα εντός του οργάνου και αποδεικνύουν, κατόπιν συμμετοχής στους προαναφερθέντες διαγωνισμούς, ότι είναι ικανοί να καταλάβουν θέση ανώτερης κατηγορίας.

(βλ. σκέψεις 65, 66, 71 και 72)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 6 Μαρτίου 1997, T‑40/96 και T-55/96, de Kerros και Kohn-Bergé κατά Επιτροπής, σκέψεις 45 και 46· 12 Νοεμβρίου 1998, T‑294/97, Carrasco Benítez κατά Επιτροπής, σκέψη 51

ΔΔΔΕΕ: 12 Μαΐου 2010, F‑13/09, Peláez Jimeno κατά Κοινοβουλίου, σκέψεις 40, 41, 46 και 47

3.      Στο δίκαιο της Ένωσης δεν καθιερώνεται ρητώς ούτε η αρχή της ενότητας της σταδιοδρομίας ούτε η αρχή της σταδιοδρομίας. Κατά μείζονα λόγο, η ομαλή εξέλιξη της σταδιοδρομίας εκτάκτου υπαλλήλου που μονιμοποιήθηκε δεν τυγχάνει γενικής αναγνωρίσεως στο δίκαιο της Ένωσης. Το άρθρο 32, τρίτο εδάφιο, του ΚΥΚ προβλέπει μόνον ότι ο έκτακτος υπάλληλος, όταν διορίζεται μόνιμος υπάλληλος, διατηρεί την αρχαιότητα κατά κλιμάκιο που είχε αποκτήσει ως έκτακτος υπάλληλος.

Το άρθρο 32 του ΚΥΚ και το άρθρο 8 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, όπως ίσχυαν μέχρι την 30ή Απριλίου 2004, παρέχουν στους έκτακτους υπαλλήλους τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους ως μόνιμοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στον ΚΥΚ διαδικασίες και, στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος διατηρεί την αρχαιότητα κατά κλιμάκιο που είχε αποκτήσει ως έκτακτος υπάλληλος εφόσον διορίστηκε μόνιμος υπάλληλος στον ίδιο βαθμό αμέσως μετά την περίοδο αυτή.

Εντούτοις, αφενός, οι προαναφερθείσες διατάξεις περιορίζονται να διασφαλίζουν την αρχαιότητα κατά κλιμάκιο μόνον για τον έκτακτο υπάλληλο που μονιμοποιείται στον ίδιο βαθμό και, αφετέρου, η συνέχεια της σταδιοδρομίας διασφαλίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθιερώνει ο ΚΥΚ. Τέλος, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, εξαιρέσει του άρθρου 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος ΧΙΙΙ του ΚΥΚ το οποίο πρέπει, ως μεταβατική διάταξη, να ερμηνεύεται στενά, οι λοιπές διατάξεις του ΚΥΚ δεν αναγνωρίζουν στους έκτακτους υπαλλήλους τη δυνατότητα να μονιμοποιηθούν στον βαθμό που κατείχαν εφόσον ο κατεχόμενος βαθμός ήταν ανώτερος από αυτόν τον οποίο αφορούσε η δημοσίευση του διαγωνισμού στον οποίο πέτυχαν.

(βλ. σκέψεις 83, 90 και 91)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 5 Μαρτίου 2008, F‑33/07, Toronjo Benitez κατά Επιτροπής, σκέψη 87