2019 m. birželio 26 d. Sąd Najwyższy (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje W.Ż.

(Byla C-487/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: W.Ż.

Dalyvaujant: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, Rzecznik Praw Obywatelskich

Prejudicinis klausimas

Ar [ESS] 2 straipsnį, 6 straipsnio 1 ir 3 dalis ir 19 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, siejamus su [Pagrindinių teisių chartijos] 47 straipsniu ir [SESV] 267 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad pagal Europos Sąjungos teisę teismas, kuris yra sudarytas iš vieno teisėjo, paskirto į teisėjo pareigas akivaizdžiai pažeidžiant valstybės narės teisės nuostatas dėl teisėjų skyrimo, visų pirma skiriant asmenį į teisėjo pareigas nepaisant to, kad kompetentingam nacionaliniam teismui (Naczelny Sąd Administracyjny (Vyriausiasis administracinis teismas)) buvo apskųstas nacionalinės institucijos (Krajowa Rada Sądownictwa (Nacionalinė teisėjų taryba)) sprendimas dėl teikimo skirti jį į teisėjo pareigas, kurio vykdymas buvo sustabdytas pagal nacionalinės teisės nuostatas ir prieš paskyrimo rašto įteikimą kompetentingame nacionaliniame teisme (Naczelny Sąd Administracyjny) nebuvo užbaigta procedūra, nėra pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas?

____________