Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Salzburg (Rakousko) dne 18. listopadu 2020 – CS v. Eurowings GmbH

(Věc C-613/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Salzburg

Účastníci původního řízení

Žalobce: CS

Žalovaná: Eurowings GmbH

Předběžné otázky

1.    Může stávka zaměstnanců leteckého dopravce, k níž vyzvaly odbory za účelem prosazení mzdových požadavků a/nebo sociálních plnění, představovat „mimořádnou okolnost“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 261/20041 ?

2.    Platí to alespoň v případě,

kdy se zaměstnanci dceřiné společnosti solidárně připojí k výzvě ke stávce proti mateřské společnosti skupiny podniků (Lufthansa AG), aby tak podpořili požadavky palubního personálu mateřské společnosti prosazované prostřednictvím odborů, a

zejména v případě, kdy se stávka v dceřiné společnosti po dosažení dohody v mateřské společnosti „osamostatní“ tím, že odbory bez zjevných důvodů trvají na stávce a dokonce ji ještě rozšíří, přičemž palubní personál dceřiné společnosti této výzvě vyhoví?

3.    Postačuje jako důkaz mimořádné okolnosti poskytnutý provozujícím leteckým dopravcem tvrzení, že odbory bezdůvodně i přes splnění požadavků ze strany mateřské společnosti trvaly na výzvě ke stávce a nakonec ji dokonce prodloužily, a komu jde k tíži skutečnost, že bližší okolnosti tohoto stavu zůstaly nevyjasněny?

4.    Může stávka v dceřiné společnosti žalované vyhlášená dne 18. října 2019 na den 20. října 2019 v době od 5:00 do 11:00 hodin, která je nakonec ještě dne 20. října 2019 v 5:30 hod. spontánně prodloužena do 24:00 hod., představovat okolnost, která se vymyká účinné kontrole?

5.    Jsou opatření v podobě vytvoření alternativního letového řádu a nahrazení letů zrušených z důvodu nedostatku palubního personálu pomocí subdodavatelů se zvláštním přihlédnutím k destinacím u vody a s rozlišováním mezi vnitroněmeckými a vnitroevropskými lety opatřeními přiměřenými situaci, přihlédneme-li navíc ke skutečnosti, že z celkového počtu 712 letů plánovaných v tento den muselo být zrušeno pouze 158 letů?

6.    Jaké požadavky musí být kladeny na břemeno tvrzení provozujícího leteckého dopravce, že byla učiněna veškerá technicky a hospodářsky únosná a přijatelná opatření?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1).