Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 maart 2009 - Arpaillange e.a. / Commissie

(Zaak F-104/06)1

(Openbare dienst - Arbeidscontractanten - Aanwerving - Indeling - Voormalige individuele deskundigen - Diploma - Beroepservaring - Exceptie van onwettigheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Joséphine Arpaillange e.a. (Santiago, Chili) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: I. Sulce en B. Driessen, gemachtigen)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van de besluiten van het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag (TAVAOBG) houdende vaststelling van verzoekers' aanwervingvoorwaarden, zoals deze blijken uit hun overeenkomsten van arbeidscontractant, voor zover het aantal jaren beroepservaring dat hun door het TAVAOBG is toegekend, lager is dan het aantal jaren beroepservaring dat verzoekers daadwerkelijkheid hebben opgedaan en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 261 van 28.10.2006, blz. 35.