Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 1. februarja 2008 v zadevi Labate proti Komisiji

(Zadeva F-77/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Socialna varnost - Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni - Poklicna bolezen - Pljučni rak - Pasivno kajenje - Ustavitev postopka)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Kay Labate (Tarquinia, Italija) (zastopnik: I. Forrester, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločb Komisije z dne 6. oktobra 2006 in 18. oktobra 2004, s katerima ni priznala raka, zaradi katerega je zakonec tožeče stranke umrl, za poklicno bolezen, ki je izhajala iz pasivnega kajenja.

Izrek sklepa

1)    O predlogih, ki jih je v tožbi podala K. Labate, več ni treba odločati.

2)    Predlog za odškodnino, ki ga je K. Labate podala v dopisu z dne 25. oktobra 2007, se zavrne kot očitno neutemeljen.

3)    Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 223, 22.9.07, str. 22.