Talan väckt den 21 april 2010 - Kaskarelis mot kommissionen

(Mål F-24/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Loukas Kaskarelis (Auderghem, Belgien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte bevilja sökanden utlandstillägg, bosättningsbidrag och ersättning av resekostnader.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av kontoret för löner och individuella ersättningar att inte bevilja utlandstillägg, bosättningsbidrag och ersättning av resekostnader, liksom beslutet av myndigheten som är behörig att sluta anställningsavtal att avslå sökandens klagomål, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________