Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour constitutionnelle (Belgia) on esittänyt 10.12.2020 – Airbnb Ireland UC v. Région de Bruxelles-Capitale

(asia C-674/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour constitutionnelle

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Airbnb Ireland UC

Vastaaja: Région de Bruxelles-Capitale

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY1 1 artiklan 5 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että kansallinen lainsäädäntö – jossa välityspalvelun, jonka tarkoituksena on sähköisen alustan avulla korvausta vastaan saattaa yhteen mahdollisia vuokralaisia ja lyhytaikaisia majoituspalveluja tarjoavia ammattimaisia tai ei-ammattimaisia vuokranantajia, tarjoajille asetetaan velvollisuus toimittaa veroviranomaisen kirjallisesta pyynnöstä ja hallinnollisen sakon uhalla ”majoitusliikkeen pitäjää koskevat tiedot, majoitusliikkeiden yhteystiedot sekä yöpymisten ja kuluneena vuonna käytössä olleiden majoitusyksiköiden lukumäärä”, kun tavoitteena on yksilöidä majoitusliikkeitä koskevan alueellisen veron maksamiseen velvolliset tahot sekä niiden veronalaiset tulot – kuuluu ”verotuksen alaan” ja on siten jätettävä mainitun direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY2 1–3 artiklaa tulkittava siten, että mainittua direktiiviä sovelletaan ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä selostetun kaltaiseen kansalliseen lainsäädäntöön? Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 artiklaa mahdollisesti tulkittava siten, että sitä sovelletaan tällaiseen lainsäädäntöön?

Onko direktiivin 2000/31/EY 15 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että sitä sovelletaan ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä selostetun kaltaiseen kansalliseen lainsäädäntöön ja että siinä sallitaan tällainen lainsäädäntö?

____________

1 EYVL 2000, L 178, s. 1.

2 EUVL 2006, L 376, s. 36.