Kendelse afsagt af Personaleretten den 25. maj 2011 - AL mod Parlamentet

(Sag F-93/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret, efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

____________

1 - EUT C 328 af 4.12.2010, s. 61.