Αναίρεση που άσκησε στις 6 Απριλίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο πενταμελές τμήμα) στις 27 Ιανουαρίου 2021 στην υπόθεση T-9/19, ClientEarth κατά ΕΤΕπ

(Υπόθεση C-223/21 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: F. Blanc και G. Gattinara)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: ClientEarth, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει την ClientEarth στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η Επιτροπή προβάλλει τρεις λόγους αναιρέσεως.

Λόγος με τον οποίο προβάλλονται νομικά σφάλματα κατά την εφαρμογή της αρχής της σύμφωνης ερμηνείας σε σχέση με τη Σύμβαση του Aarhus και κατά την ερμηνεία των άρθρων 2 και 9 της Συμβάσεως αυτής (ο πρώτος λόγος αναιρέσεως αφορά τις σκέψεις 107 και 125 έως 126 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως).

Λόγος με τον οποίο προβάλλεται πλάνη περί το δίκαιο κατά την ερμηνεία του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, του κανονισμού Aarhus 1 σχετικά με την έννοια της «διοικητικής πράξεως»⸱ ο λόγος αυτός αναιρέσεως περιλαμβάνει τρία σκέλη:

πλάνη περί το δίκαιο κατά την ερμηνεία της έννοιας της “νομοθετικής διατάξεως” που προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, της Συμβάσεως του Aarhus (το σκέλος αυτό του δεύτερου λόγου αναιρέσεως αφορά τις σκέψεις 121-124 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως)·

πλάνη περί το δίκαιο κατά την ερμηνεία της έννοιας του “μέτρου με ατομικό περιεχόμενο” του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, της Συμβάσεως του Aarhus (το σκέλος αυτό του δεύτερου λόγου αναιρέσεως αφορά τις σκέψεις 126-142 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως)·

πλάνη περί το δίκαιο κατά την ερμηνεία των λέξεων “έχει νομικώς δεσμευτική και εξωτερική ισχύ” στην ίδια διάταξη (το σκέλος αυτό του δεύτερου λόγου αναιρέσεως αφορά τις σκέψεις 149-173 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως).

Παράβαση του άρθρου 271, στοιχείο γ΄, ΣΛΕΕ (ο λόγος αυτός αναιρέσεως αφορά τις σκέψεις 89-92, 150-152 και 169-171 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως).

____________

1 Κανονισμος (ΕΚ) 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ 2006, L 264, σ. 13).