Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 11 februari 2021 – WY

(Zaak C-85/21)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: WY

Verwerende partij: Steiermärkische Landesregierung

Prejudiciële vraag

Moet artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aldus worden uitgelegd dat het, in het geval van een in het nationale recht voorzien verlies van nationaliteit van rechtswege en vervolgens van het verlies van het burgerschap van de Unie, overeenkomstig de beginselen van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Tjebbes e.a.1 in de evenredigheidstoetsing van het individuele geval moet worden betrokken en een belemmering kan vormen voor het verlies van de nationaliteit, wanneer een onderdaan door middel van een verklaring van terugkeer zijn vorige nationaliteit heeft herkregen en het dreigende verlies van het burgerschap van de Unie aanzienlijke gevolgen heeft voor zijn gezins- en beroepsleven?

____________

1 ECLI:EU:C:2019:189.