Euroopa Kohtu (esimene koda) 3. aprilli 2014. aasta määrus (Szombathelyi Törvényszéki eelotsusetaotlus - Ungari) – Katalin Sebestyén versus Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank Zrt

(kohtuasi C-342/13)

(Tarbijakaitse – Direktiiv 93/13/EMÜ – Pangaga sõlmitud hüpoteeklaenu leping – Lepingutingimus, mis näeb ette vahekohtu erandliku kohtu

otlus – Szombathelyi Törvény

szék – Nõukogu 5. aprilli 1993. a

asta direktiivi 93/13/EMÜ

ebaõiglaste tingimuste kohta

tarbijalepingutes (EÜT L 

95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288) artikli 3 lõike 1 tõlgendamine – Füüsiline isik, kes on sõlminud pangaga hüpoteeklaenu lepingu, mille üks tingimus näeb ette vahekohtu erandliku kohtualluvuse – Siseriiklikud õigusnormid, mis ei näe ette õigust vahekohtu otsuseid vaidlustada – Pan

kPõ

hikohtuasja menetluse poolHageja: Katalin SebestyénKostjad: Zsolt Csaba Kővári, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt, Raiffeisen Bank ZrtEseEelotsusetaotlus – Szombathelyi Törvényszék – Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 1

a ebaõiglasek

s selle sätte tähenduses. Sellise hindamise raames peab siseriiklik kohus eelkõige:kontrollima, kas vaidlusaluse tingimuse eesmärgiks on jätta tarbija ilma õigusest võtta õiguslikke meetmeid või kasutada mis tahes muud õiguskaitsevahendit või tarbija kõnealust õigust piirata, jaarvestama asjaoluga, et tarbija üldine teavitamine enne asjaomase lepingu sõlmimist vahekohtumenetluse ja üldise kohtumenetluse erinevustest ei välista iseenesest, et see tingimus on ebaõiglane.Jaatava vastuse korral tuleb nimetatud kohtul välja selgitada kõik tagajärjed, mis siseriikliku õiguse kohaselt sellest tulenevad, veendumaks, et kõnesolev tingimus ei ole tarbijale siduv.