Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 16 juni 2011 - Antelo Sanchez e.a. / Parlement

(Zaak F-78/10)

(Openbare dienst - Jaarlijkse aanpassing van bezoldigingen en pensioenen van ambtenaren en andere personeelsleden - Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Pilar Antelo Sanchez (Brussel, België) en anderen (vertegenwoordiger: M. Casado García-Hirschfeld, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: S. Seyr en K. Zejdová, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het op verzoekers' salarisafrekeningen overgenomen besluit van de verwerende partij om de aanpassing van hun maandelijkse bezoldiging met ingang van juli 2009 in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden op basis van verordening (EU, Euratom) nr. 1296 van 23 december 2009, te beperken tot 1,85 %

Dictum

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het beroep in zaak F-78/10, Antelo Sanchez e.a./Parlement.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 301 van 6.11.2010, blz. 65.