Prasība, kas celta 2010. gada 19. janvārī - Munch/ITSB

(lieta F-6/10)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Yannick Munch (Barselona, Spānija) (pārstāvis - H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasītāja līguma klauzulas atcelšana, saskaņā ar kuru paredzēts automātiski izbeigt darba tiesiskās attiecības, ja prasītājs netiktu izvēlēts ārējā, ITSB vajadzībām organizētā atlases procedūrā, un, otrkārt, atzinums, ka atlases procedūras OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 un OHMI/AST/02/02 nekādi nav ietekmējušas prasītāja līgumu. Turklāt prasība atlīdzināt zaudējumus.

Prasītāja prasījumi:

atcelt ITSB 2009. gada 12. marta paziņojumu un tajā ietvertos ITSB lēmumus, saskaņā ar kuriem izbeidzas prasītāja darba tiesiskās attiecības, piemērojot 7 mēnešu uzteikuma termiņu sākot no 2009. gada 16. marta, atzīstot, ka prasītāja darba tiesiskās attiecības ar ITSB ir spēkā. Ja Tiesa uzskatīs par vajadzīgu, atcelt arī ITSB 2009. gada 9. oktobra paziņojumu (sūdzības noraidījums), kas prasītāja skatījumā nav atsevišķs administratīvs akts;

atcelt vai atzīt par spēkā neesošu prasītāja darba līguma ar ITSB 5. pantā ietverto darba tiesisko attiecību izbeigšanas klauzulu, pakārtoti,

atzīt, ka arī nākotnē prasītāja darba līguma izbeigšanu nevar balstīt uz šo darba tiesisko attiecību izbeigšanas klauzulu;

vēl pakārtoti atzīt, ka katrā ziņā ITSB 2009. gada 12. marta paziņojumā minētās atlases procedūras nekādi nevar radīt negatīvas sekas saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanas klauzulu;

piespriest ITSB samaksāt prasītājam kompensāciju tādā apmērā, kāds Tiesai šķitīs atbilstošs, par morālo kaitējumu un zaudējumiem, ko prasītājs cietis saistībā 1. prasījumā minēto;

piespriest ITSB atlīdzināt prasītājam - uzliekot ITSB par pienākumu prasītāju nodarbināt ar tādiem pašiem nosacījumiem un atjaunot darbā - zaudējumus, it īpaši izmaksājot viņam nesamaksāto darba algu un citus nelikumīgās ITSB rīcības rezultātā prasītājam radītos izdevumus (atskaitot bezdarbnieka pabalstu),

pakārtoti, ja juridisku vai faktisku iemeslu dēļ iepriekš minētajā situācijā prasītāju nav iespējams atjaunot darbā un/vai turpināt darba tiesiskās attiecības ar līdzšinējiem nosacījumiem, piespriest ITSB atlīdzināt tā nelikumīgās darba tiesisko attiecību izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumus, kas atbilst starpībai starp faktiski sagaidāmajiem ienākumiem un tiem, ko viņš būtu saņēmis, ja darba līgums būtu bijis spēkā, ņemot vērā iemaksas pensiju fondā un citas iemaksas;

piespriest vismaz ITSB atlīdzināt prasītājam nelikumīgās darba tiesisko attiecību izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumus, kas atbilst starpībai starp prasītāja ienākumiem, ko viņš guvis līdz 2009. gada 15. oktobrim, un ienākumiem, ko viņš būtu guvis, ja līgums būtu bijis spēkā līdz 2009. gada 15. novembrim, ņemot vērā iemaksas pensiju fondā un citas iemaksas;

piespriest ITSB atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________