Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 december 2010 -Saracco / ECB

(Zaak F-66/09)1

(Openbare dienst - Personeel van de ECB - Verlof om redenen van persoonlijke aard - Maximumduur - Weigering van verlenging)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Roberta Saracco (Arona, Italië) (vertegenwoordiger: F. Parrat, advocaat)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (ECB) (vertegenwoordigers: F. Malfrère, G. Nuvoli, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de ECB houdende weigering om een verlof om redenen van persoonlijke aard te verlengen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Saracco wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 205 van 29/08/09, blz. 51.