Domstolens dom (Store Afdeling) af 13. juni 2017 – The Queen, på vegne af: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs og Her Majesty’s Treasury (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Det Forenede Kongerige)

(Sag C-591/15) 1

(Præjudiciel forelæggelse – artikel 355, stk. 3, TEUF – Gibraltars status – artikel 56 TEUF – fri udveksling af tjenesteydelser – rent intern situation – afvisning)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: The Queen, på vegne af: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Sagsøgte: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs og Her Majesty’s Treasury

Konklusion

Artikel 355, stk. 3, TEUF, sammenholdt med artikel 56 TEUF, skal fortolkes således, at levering af tjenesteydelser fra erhvervsdrivende, etableret i Gibraltar, til personer, etableret i Det Forenede Kongerige, i EU-retlig henseende udgør en situation, hvor samtlige elementer er begrænset til en enkelt medlemsstat.

____________

1 EUT C 27 af 25.1.2016.