Kanne 25.4.2006 - Martin Avendano ym. v. komissio

(Asia F-45/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Martin Avendano ym. (edustajat: avocat S. Rodrigues ja avocat A. Jaume)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen päätökset, sellaisena kuin ne ilmenevät implisiittisesti 23.11.2005 annetusta hallinnollisesta tiedonannosta nro 85-2005, joissa se kieltäytyi merkitsemästä kantajia palkkaluokkaan A*10 ja B*10 ylennettävien virkamiesten luetteloon vuoden 2005 ylennyskierroksella, on kumottava

nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava, mitä seurauksia on riidanalaisten päätösten kumoamisesta ja erityisesti siitä, että kantajien palkkaluokka määritellään uudelleen tapauksen mukaan joko palkkaluokkaan A*10 taannehtivasti 1.3.2005 alkaen tai palkkaluokkaan B*10 taannehtivasti 1.1.2005 alkaen

toissijaisesti vastaaja on yhtäältä velvoitettava tunnustamaan, että kantajat ovat ylennyskelpoisia tapauksen mukaan palkkaluokkaan A*10 tai B*10 heidän seuraavan ylennyksensä yhteydessä, ja toisaalta korvaamaan vahinko, joka kantajille on aiheutunut siitä, että heitä ei ylennetty tapauksen mukaan joko palkkaluokkaan A*10 1.3.2005 alkaen tai palkkaluokkaan B*10 1.1.2005 alkaen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat ovat aikaisempien palkkaluokkien A7 tai B2 virkamiehiä. Uusien henkilöstösääntöjen voimaantulon johdosta heidän palkkaluokkansa muuttuivat palkkaluokiksi A*8 ja B*8 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan nojalla. Kantajat väittävät, että heidän urakehityksensä hidastui sen vuoksi, että uudessa palkkaluokan määrittämistä koskevassa järjestelmässä säädetään lisäpalkkaluokkien A*9 ja B*9 käyttöönotosta aikaisempien palkkaluokkien A7 (josta on tullut A*8) ja A6 (josta on tullut A*10) sekä aikaisempien palkkaluokkien B2 (josta on tullut B*8) ja B1 (josta on tullut B*10) väliin.

Kantajat väittävät kanteensa tueksi, että se, että heihin sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklaa ilman erityisiä toimenpiteitä urakehitykselle aiheutuvan vahingon korvaamiseksi, on lainvastaista. Tämä lainvastaisuusväite perustuu ensinnäkin siihen, että vanhan ja uuden urakehitysrakenteen vastaavuusperiaatetta, joka vahvistetaan henkilöstösääntöjen 6 artiklassa, on loukattu. Kyseisen artiklan mukaan nimittävän viranomaisen olisi pitänyt merkitä kantajat palkkaluokkaan A*10 ja B*10 ylennettävien virkamiesten luetteloon vuoden 2005 ylennyskierroksella.

Kantajat arvioivat myös, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta suhteessa heidän palkkaluokassa A7 ja B2 oleviin työtovereihinsa, jotka ylennettiin ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa, on loukattu.

Lopuksi kantajat vetoavat yhtäältä luottamuksensuojan, joka koskee luottamusta neuvoston ja komission vakuutteluihin siitä, että uusi urakehitysrakenne ei heikennä heidän työsuhteensa ehtoja, loukkaamiseen, ja toisaalta saavutettujen oikeuksiensa loukkaamiseen sekä siihen, että harkintavaltaa on käytetty väärin.

____________