Προσφυγή της 5ης Απριλίου 2011 - ZZ κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση F-38/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ZZ (Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis και É. Marchal, δικηγόροι)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Η ακύρωση της αποφάσεως περί μη προαγωγής, κατά την περίοδο προαγωγών 2009, του προσφεύγοντος, ο οποίος μετατέθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2009 από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση του Κοινοβουλίου της 4ης Ιανουαρίου 2011 περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως του προσφεύγοντος κατά της αποφάσεως περί μη προαγωγής του στον βαθμό AD7 κατά την περίοδο προαγωγών 2009·

εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσει την απόφαση του Κοινοβουλίου περί μη προαγωγής του στον βαθμό AD7 κατά την περίοδο προαγωγών 2009·

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

____________