Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2011 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-3/11)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego z dnia 15 marca 2010 r. oraz naprawienie wyrządzonej szkody.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji, na mocy której Komisja oddaliła wniosek z dnia 15 marca 2010 r. skierowany przez skarżącego do organu powołującego Komisji;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 5 sierpnia 2010 r. o oddaleniu zażalenia;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności pisma z dnia 24 sierpnia 2010 r. sporządzonego w języku włoskim i doręczonego skarżącemu nie wcześniej niż w dniu 1 października 2010 r.;

obciążenie Komisji obowiązkiem naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego w związku z zaskarżonymi decyzjami poprzez zapłatę na jego rzecz kwoty 1000 EUR albo takiej wyższej lub niższej kwoty jaką Sąd uzna za prawidłową i słuszną;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________