Spojené věci C‑457/11 až C‑460/11

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

v.

Kyocera a další (C‑457/11)

a

Canon Deutschland GmbH (C‑458/11)

a

Fujitsu Technology Solutions GmbH (C‑459/11)

a

Hewlett-Packard GmbH (C‑460/11)

v.

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

(žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané Bundesgerichtshof)

„Duševní a průmyslové vlastnictví – Autorské právo a práva s ním související v informační společnosti – Směrnice 2001/29/ES – Právo na rozmnožování – Spravedlivá odměna – Pojem ,rozmnoženiny na papíře nebo jakémkoliv podobném nosiči, přičemž tyto rozmnoženiny vznikly použitím jakékoliv fotografické techniky nebo některým jiným procesem s podobnými účinky‘ – Následky nepoužití dostupných technologických prostředků určených k tomu, aby zabraňovaly úkonům nebo omezovaly úkony, ke kterým nebylo uděleno svolení – Následky výslovně nebo implicitně uděleného svolení k pořizování rozmnoženin“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. června 2013

1.        Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29 – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Časová působnost – Úkony spočívající v užití děl a jiných předmětů ochrany, které nastaly před uplynutím lhůty k provedení – Nepoužitelnost směrnice

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29, čl. 10 odst. 2)

2.        Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29 – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Právo na rozmnožování – Výjimky a omezení – Podmínky – Spravedlivá odměna – Svolení nositele práv k rozmnožování jeho díla nebo jiného předmětu ochrany – Neexistující vliv

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29, čl. 5 odst. 2 a 3)

3.        Předběžné otázky – Pravomoc Soudního dvora – Meze – Pravomoc vnitrostátního soudu – Prokázání a posouzení skutkových okolností sporu – Nezbytnost předběžné otázky a relevance vznesených otázek – Posouzení vnitrostátním soudem – Zjevně irelevantní otázky a hypotetické otázky položené v kontextu, který vylučuje užitečnou odpověď – Otázky, které nemají vztah k předmětu sporu v původním řízení

(Článek 267 SFEU)

4.        Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29 – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Právo na rozmnožování – Výjimka pro soukromé rozmnožování – Spravedlivá odměna – Nepoužití dostupných technologických prostředků určených k tomu, aby zabraňovaly úkonům nebo omezovaly úkony, ke kterým nebylo uděleno svolení – Vliv

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29, čl. 5 odst. 2 písm. b) a článek 6]

5.        Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29 – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Právo na rozmnožování – Výjimky a omezení – Rozmnoženiny na papíře nebo jakémkoliv podobném nosiči, přičemž tyto rozmnoženiny vznikly použitím jakékoliv fotografické techniky nebo některým jiným procesem s podobnými účinky – Pojem – Rozmnoženiny pořízené pomocí tiskárny a osobního počítače, které jsou navzájem propojeny – Zahrnutí

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29, čl. 5 odst. 2 písm. a)]

6.        Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29 – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Právo na rozmnožování – Výjimky a omezení – Rozmnoženiny na papíře nebo jakémkoliv podobném nosiči, přičemž tyto rozmnoženiny vznikly použitím jakékoliv fotografické techniky nebo některým jiným procesem s podobnými účinky – Spravedlivá odměna – Rozmnoženiny pořízené v rámci uceleného procesu s pomocí sestavy přístrojů – Možnost členských států zavést poplatek k tíži osob majících k dispozici přístroj, který se na uceleném procesu rozmnožování podílí jen ve spojení s dalšími přístroji – Podmínky

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29, čl. 5 odst. 2 písm. a)]

1.        V rámci období od 22. června 2001, kdy směrnice 2001/29 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti vstoupila v platnost, do 22. prosince 2002, kdy uplynula lhůta k jejímu provedení, nejsou úkony spočívající v užití děl a jiných předmětů ochrany uvedenou směrnicí dotčeny. Z článku 10 odst. 2 uvedené směrnice vyplývá, že používáním této směrnice nejsou dotčeny smlouvy uzavřené a práva nabytá před 22. prosincem 2002.

(viz body 27, 29, výrok 1)

2.        V rámci výjimky nebo omezení podle čl. 5 odst. 2 nebo 3 směrnice 2001/29 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti nemá případný úkon, kterým nositel práv udělil svolení k rozmnožování svého díla nebo jiného předmětu ochrany, žádný vliv na spravedlivou odměnu bez ohledu na to, zda byla na základě příslušného ustanovení této směrnice stanovena jako obligatorní nebo fakultativní.

(viz bod 40, výrok 2)

3.        Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 44)

4.        Možnost použití technologických prostředků ve smyslu článku 6 směrnice 2001/29 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti nemůže vést k tomu, že se podmínka spravedlivé odměny ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. b) této směrnice neuplatní.

Účelem spravedlivé odměny je totiž poskytnout autorům náhradu za újmu, která jim byla způsobena zavedením výjimky pro soukromé rozmnožování, a tudíž za užívání jejich chráněných děl bez jejich svolení. Tím, kdo zavádí výjimku pro soukromé rozmnožování a kdo pro účely takového rozmnožování dává svolení k tomuto užití děl nebo jiných předmětů ochrany, ale nejsou nositelé práv, nýbrž členské státy. Členskému státu, který dal zavedením této výjimky svolení k soukromému rozmnožování, proto přísluší zajistit řádné uplatňování uvedené výjimky, a omezit tak úkony, ke kterým nebylo uděleno svolení nositelů práv. Technologické prostředky, které mohou nositelé práv použít, je nutno chápat jako technologie, zařízení nebo součástky, jež mohou zajistit dosažení cíle výjimky pro soukromé rozmnožování a zabránit rozmnožování, k němuž členské státy nedaly v rámci této výjimky svolení, nebo takové rozmnožování omezit. Možnost použití těchto technologických prostředků tedy sice existuje, avšak vzhledem k tomu, že je jejich použití dobrovolné, nemůže jejich nepoužití vést k tomu, že se spravedlivá odměna neuplatní.

Dotyčný členský stát nicméně může konkrétní výši odměny ve prospěch nositelů práv podmínit použitím či nepoužitím takových technologických prostředků, aby byli nositelé práv skutečně motivováni k jejich používání, a aby tak dobrovolně přispívali k řádnému uplatňování výjimky pro soukromé rozmnožování.

(viz body 49, 52, 53, 56–59, výrok 3)

5.        Pojem „rozmnoženina, která vznikla použitím jakékoliv fotografické techniky nebo některým jiným procesem s podobnými účinky“, ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. a) směrnice 2001/29 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že zahrnuje rozmnoženiny pořízené pomocí tiskárny a osobního počítače, jsou-li tyto přístroje navzájem propojeny.

Je-li totiž výsledek, tzn. analogové zobrazení díla nebo jiného předmětu ochrany, zajištěn, je počet úkonů nebo charakter techniky či technik použitých při daném procesu rozmnožování nerozhodný, avšak za podmínky, že jednotlivé prvky nebo nesamostatné etapy tohoto uceleného procesu fungují nebo probíhají pod dohledem téže osoby a že všechny směřují k rozmnožení díla nebo jiného předmětu ochrany na papíře nebo na podobném nosiči. Za těchto okolností čl. 5 odst. 2 písm. a) směrnice 2001/29 nebrání tomu, aby v rámci procesu zmíněného v tomto ustanovení byly používány různé přístroje, včetně přístrojů digitálních.

(viz body 70, 72, 80, výrok 4)

6.        Osoba, která pořídila rozmnoženinu uvedenou v čl. 5 odst. 2 písm. a) směrnice 2001/29 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, je v zásadě povinna financovat náklady na odměnu, která bude zaplacena nositelům práv. Vzhledem k praktickým obtížím jsou ale členské státy oprávněny zavést případně poplatek k tíži osob, které mají k dispozici vybavení, na němž byla daná rozmnoženina pořízena. V případě, že jsou předmětné rozmnoženiny pořizovány v rámci uceleného procesu s pomocí sestavy přístrojů, jsou členské státy oprávněny zavést systém, v němž spravedlivou odměnu platí osoby mající k dispozici přístroj, který se na uceleném procesu rozmnožování díla nebo jiného předmětu ochrany na daném nosiči podílí jen ve spojení s dalšími přístroji, pokud tyto osoby mají možnost přenést náklady spojené s poplatkem na své zákazníky, s tím, že se celková výše spravedlivé odměny placené jako protiplnění za újmu vzniklou autorovi v důsledku takového uceleného procesu nesmí podstatně lišit od odměny stanovené za rozmnoženinu pořízenou s pomocí jediného přístroje.

(viz body 77, 78, 80, výrok 4)