POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 30 maja 2013 r.

Sprawa F‑102/11

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Artykuł 34 §§ 1, 6 regulaminu postępowania – Skarga wniesiona za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi – Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu widniejącego na przesłanym pocztą oryginale skargi – Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Marcuccio żąda w szczególności stwierdzenia nieważności decyzji odmownej Komisji Europejskiej z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie jego wniosku o wypłatę kosztów podróży za lata 2005–2010, złożonego na podstawie art. 8 załącznika VII do Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (zwanego dalej „regulaminem pracowniczym”). Listowne złożenie oryginału skargi poprzedziło wysłanie do sekretariatu Sądu w dniu 10 października 2011 r., za pośrednictwem faksu, otrzymanego przez sekretariat w tym samym dniu dokumentu przedstawionego jako odpis oryginału skargi wysłanego pocztą.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. L. Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję.

Streszczenie

1.      Postępowanie sądowe – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Odręczny podpis adwokata – Istotny przepis podlegający stosowaniu w sposób ścisły – Brak – Niedopuszczalność

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 19 akapit trzeci, art. 21 akapit pierwszy, załącznik I, art. 7 ust. 1; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 34 § 1)

2.      Postępowanie sądowe – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Skarga wniesiona za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi – Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu widniejącego na przesłanym pocztą oryginale skargi – Konsekwencje – Pominięcie daty otrzymania faksu przy ocenie dochowania terminu do wniesienia skargi

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 45 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 34 §§ 1, 6; regulamin pracowniczy, art. 91 ust. 3)

1.      Z art. 19 akapit trzeci i art. 21 akapit pierwszy statutu Trybunału, mających zastosowanie w postępowaniu przed Sądem do spraw Służby Publicznej na podstawie art. 7 ust. 1 załącznika I do statutu Trybunału, wynika, że skarżący musi być reprezentowany przez osobę do tego upoważnioną oraz że do sądu Unii skutecznie może zostać wniesiona jedynie skarga podpisana przez taką osobę. Zarówno statut Trybunału, jak i regulamin postępowania przed Sądem nie przewidują żadnego odstępstwa ani wyjątku od tego obowiązku.

To właśnie ze względu na podstawowe znaczenie roli adwokata jako współpracownika wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu sądowym przed Trybunałem art. 34 § 1 regulaminu postępowania stanowi, że oryginał każdego dokumentu procesowego podpisuje osoba reprezentująca stronę. Poprzez umieszczenie swojego podpisu przyjmuje on bowiem odpowiedzialność za sporządzenie i za treść skargi, i spełnia zasadniczą rolę jako współpracownik wymiaru sprawiedliwości, którą przyznają mu statut Trybunału i regulamin postępowania przed Sądem, umożliwiając w ten sposób skarżącemu, poprzez korzystanie z urzędu adwokata lub radcy prawnego, dostęp do Sądu.

Tym samym wymóg złożenia odręcznego podpisu przedstawiciela strony skarżącej gwarantuje, do celów pewności prawa, autentyczność skargi oraz eliminuje ryzyko, że w rzeczywistości mogłaby ona nie pochodzić od upoważnionej osoby. Wymóg ten należy w konsekwencji uznać za istotny przepis proceduralny, który powinien być stosowany w sposób ścisły, a zatem jego naruszenie pociąga za sobą niedopuszczalność skargi.

(zob. pkt 22–24)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 131/83 Vaupel przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 15 marca 1984 r., pkt 8; sprawa C‑174/96 P Lopes przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 5 grudnia 1996 r., pkt 8

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑223/06 P Parlament przeciwko Eistrupowi, 23 maja 2007 r., pkt 50, 51

2.      W ramach postępowań w sprawach z zakresu służby publicznej Unii do celów prawidłowego złożenia wszelkich dokumentów procesowych przepisy art. 34 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, a w szczególności jego §§ 1, 6, wymagają od osoby reprezentującej daną stronę złożenia odręcznego podpisu na oryginale dokumentu procesowego przekazywanego faksem, który trzeba najpóźniej w ciągu dziesięciu dni złożyć fizycznie w sekretariacie Sądu, pocztą bądź osobiście. Innymi słowy, do celów złożenia oryginału wszelkich pism procesowych w przepisanym terminie art. 34 regulaminu postępowania nie zezwala przedstawicielowi zainteresowanej strony na złożenie dwóch różnych podpisów, nawet jeżeli są one autentyczne, na dokumencie przesłanym do sekretariatu Sądu za pośrednictwem faksu i na oryginale skargi wysłanym pocztą lub złożonym osobiście w sekretariacie.

W tych okolicznościach, jeżeli okazuje się, że na oryginale pisma procesowego, który fizycznie został złożony w sekretariacie w terminie dziesięciu dni następujących po jego przesłaniu do Sądu do spraw Służby Publicznej za pośrednictwem faksu, nie widnieje ten sam odręczny podpis co na dokumencie przesłanym za pośrednictwem faksu, należy stwierdzić, że do sekretariatu Sądu wpłynęły dwa różne pisma procesowe, każde opatrzone odrębnym podpisem tej samej osoby. Zważywszy, że przekazanie tekstu przesłanego za pośrednictwem faksu nie spełnia wymogów pewności prawa ustanowionych w art. 34 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, data przekazania dokumentu przesłanego za pośrednictwem faksu nie może być brana pod uwagę przy ocenie dochowania terminu do wniesienia skargi.

Ponadto termin do wniesienia skargi został określony w art. 91 ust. 3 regulaminu pracowniczego, przy czym należy doliczyć termin uwzględniający odległość, określony w art. 45 akapit pierwszy statutu Trybunału. Regulamin postępowania przed Sądem nie może ustanawiać odstępstw od tych przepisów. W konsekwencji istotne jest, by oryginał skargi został sporządzony najpóźniej tuż przed upływem tego terminu. Z tego punktu widzenia przesłanie dokumentu za pośrednictwem faksu nie stanowi jedynie sposobu przekazania, ale pozwala również na dowiedzenie, że oryginał skargi, który wpłynął do sekretariatu Sądu z przekroczeniem terminu, był już sporządzony przed upływem terminu do wniesienia skargi.

(zob. pkt 25–27)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑113/11 Marcuccio przeciwko Komisji, 21 lutego 2013 r., pkt 22